ANAVA DENDE E ROMENGE

 

O ANAVA THAY PURANE MUTHAVIPYA

(LEGENDE) VASH ROMA

 

Akana te dikha disave anava savensa akhardile thay akharyona o Roma ano yaver yaver rashtre thay olensa ka phanda disave purane muthavipya kola ka dikhlaren amenge yekh po shukar tasviri vash Roma. Akava ka kerav odoleske so vi akala muthavipya manglape te rodlaryon thay te dudlaryon numay akava amaro hramipe ka ovol yekh drom-muthavipa kotar te telyara vash yekh po hor rodlaripa.

Me gandinav so mashkar yaver anava sar akhardile o Roma, maybut manglape te roda akala anava: Nuri, Alep (Halep), Saraqani, Ham (Kham), Firavun, Gabel, Kyafir-Yertiperodutne, Cingene, Jipsi, Atsingani…

 

NURI

 

O alav Nuri avela kotar Arabikani qhib “ Nur” thay olako janipe si “dud”, “strafin”, vay sa odova so si mamuy tomina – tunyariko.

Akale anaveya akhardile o Roma ano Egipat thay Grekiya. Najanolpe soske akhardile akale anaveya numay pakyalpe so o Roma kola lelepe magiyaha thay kerde buti fosforikane matriyalensa kola dena dud, odoleske vi akhardile akale anaveya. Numay, kotar religiya, dikha so o anav Yafet si e Hz. Nuheske trine qhavenda yekhesko, kolesko janipe si mashkar yaver vi “dud”, “strafin” thay phenelpe so akale Nuheske qhavesta ule e Indo-Aryanenge thema kolen ka dikha vi po tele.

Akale anaveya akharyola vi yekh provinsiya ani Persiya, akhardi sar “Nureski Provinsiya” kolaki sherutni diz akharyola Nur. Numay si vi yekh yaver than ano Afganistan kova akharyola Nuristan, kolako anav ji ko 1896 bersh sine Kafiristan numay po angle sine Afika.

O anav Afika purmisalo odolesko so si myazimo vay kotar anav pashe e kontinenteya Afrika. Numay dikhyol so o anav Afika avela kotar Afrika kova si vi e Yafetesko than.

O Rodlarde nadena but informasiye soske akava them akhardilo Afika numay kana roda vash Kafiristan thay Nuristan edeya var hari dudlaryol akava anav numay manglape panda po but te rodolpe.

Akana may anglal ka muthava soske akava than akhardilo Kafiristan thay so mangla te phenol o alav Kafir napal ka iranyova ano Egipat thay Grekiya.

O alav Kafir si Arabikano thay phenyolape – vakarlape e manushenge kola na pakyana e Devleske sar yekh yekhutno Devel vay si napakyavutne vay na perena e Muslimanyenga religiyake, odoleske delape akava anav thay o than kote beshna akala jene akharyola Kafiristan (kafiryengo than). Harne, akava shay te vakara agyahar: O napyavutne kola beshena ano yekh than akharyola napyavutnego than.

Akana te dikha akala jene ano Nuristan savi qhib vakaren thay kotar ali olengi qhib.

O Nuristan, kana nakhava pi Romani qhib, si e Dudesko Than (dudvalo than) vay Dudeski Phuv (dudvali phuv). Gandinelpe so si akava them anglune thanutne ano Afganistan. Agyahar gandinolpe so si akava them kotar Egipat thay ale e Aleksandar Makedonskeya. Ol korkore phenena so perena e themeske Kureyshi kova si semno them ani Arabiya.

Akava them therela 15 grupe thay vakarela panj (5) qhiba. O qhiba si Waigali, Ashkun, Kamkata-viri, Tregami thay Vasi-vari. Akava them akharyola yaver yaver anavensa sar: Kali-Posh Kafiris (kale idyenge kyafirya), Loli-posh Kafiris (loleidyenge kyafirya) thay Parni- Posh Khafiris (parne idyenge kyafirya). Numay o rodlarde gandinen so akava them manglape te akharyol numay sar Kali- Posh (kale idyenge). Adive ani Turkiya ko diza Elzurum, Artvin, Sivas thay Ardahan, o Roma akharyona e anaveya Posha.

Nuristanyengi qhib perela ani yekh e trin grupake e qhibyengi indo- Iranian. Maybaro kotor si phanlo e Indo - Arian grupake.

Vakaryola so si orginal kotar Iraneski qhib numay phenyola vi so perela ani grupa e qhibyengi Dardik, koya si vi akaya yekh krangori e Indo- Aryan qhibyenga grupaki thay vakaryona kotar harisune grupe ko Pakistan, Indiya thay Afganistan numay i qhib perela e Indo-Evropaka qhibyaka nyameske kolako niklipe dikhlem kotar avela.

Akava sine yekh harno mothavipa vash te thera yekh tasviri vash te halyolpe po shukar akava so ka hramina po tele vash Egipat thay Grekiya.

Sar mothavyem po angle ano Egipa thay Grekiya o Roma akhardile Nuri. Numay ano akala duy rashtre akhardile vi Bezehutne, Yertiperodutne (jene kola phirna rashtra pi rashtra vash te thoven pere bezeha). Vay jene kola nani pakyavutne sar odola kolensa vestinelpe vay nani sar o manusha ano thana kola ol khuvde.

Vash o manusha kola na pakyana e Devleske vay odola kola kerde dosh mamuy Devel vay si armandune kotar Devel, akharyona Kyafirya thay o Kyafirya si bezehutne. Akate dikyol so sar ano Afganistan so akharyola o them Kyafirya agyahar vi ano akala duy rashtre o Roma akharyona bezehutne/kyafirya. Gandipasko siyum te ovel yekh po buhlo rodlaripa vash akava them ano Afganistan soske o anava Nur thay Kyafir phanena akala duy thema a te na bistrolpe vi odova so o Nuristan may anglal akhardilo Afika. Shay si phandipa e Afrikake themensa kote lena kotor vi o Roma.

 

 

 

 

 

 

 

BEZEHUTNE / KYAFIRYA

 

Kana vakara vash Bezehutne thay Kyafirya edeya var te dikha o phandipa kotar Mitologiya, Religiya thay o reyaliteti. May anglal ka lipara o reyaliteti kova si but pashe amenge.

O reyaliteti si so e Romen nakamle ani niyekh rashtra, sar ani Aziya, Afrika, Amerika agyahar vi ani Evropa thay Balkan. Sa akava nakamipe sine phandlo e religiyaha. May anglal e Khangeri, kobar si pinjardo, kotar XII sh. bersh akharya e Romen bipakyavutne/nadevlikane/ kyafirya, qohanya-vampiri thay them kova pumushkarela e benge.Vash akava but Roma mulardile thovindoy olen ano kilo-kasht. Akava ulo sar ani Evropa agyahar vi ano yaver thana.

Ani Franciya (1419) o Rashay mangla 7 besh te phiren o Roma ano Sumnal vash te thoven pe bezeha soske phagle e Hz. Isasko krisi thay odoleske nashti irinyona ano pere thana. Asavke pratsava ande vi yaver Rashaya ano yaver Kontinentya sar ani Latinikani Amerika/ Brasil ko bersh 1527 thay yaver. Jik ani Turkiya thay Albaniya doshlarenay e Romen vakarindoy so koryarena e qhaven thay parayonape e mule qhavenca nikalindoy olen kotar limorya.

Amen lipara numay akala misalya kola garavdile sar dokumenti thay akala misala muthavena o reyaliteti so o Roma na sine shukar ajukardile ano akala thana. Numay, akava manga te phana vi e religiyaha soske akala misala muthavena so o Roma nakamlile gandindoy so phagle e Hz. Isasko krisi thay odoleske si armandune e Devlesta te phiren ano Sumnal.

Sar phanlola akaleya o anav Yertiperodutne akana te dikha sar muthavyola akaya armand thay kozom si qaqipe ano akava muthavipa.

Sar jangyola, o Roma sine thay si kovaqya kola vi ano puranipa vi akana nikalena po kotor maro para butyaha koya nani loki agyahar sar gandinen o yavera. Sar muthavyola kotar phure thay o religiyune manusha, o Roma jivdinenay ano Yerusalim/Kudus (Israil-Palestina) thay kana astardilo e Devlesko biqhaldutno/ Peygamberi o Hz. Isa e Romakyenda/ Rimlyanyenda, sar jeno kova hovavela e manushen vakarindoy so si Devlesko qhavo/ Peygamberi thay krisinlape vash te thovenle ano trushuy-krst te mularyol thay te dikhen o manusha so ov nani devlikano manush. Sar manglaype karfina-baskije vash te umlavyol, vakarde e Romenge, kola sine mayshukar kovaqya ano odola thana, te keren 4 karfina kolensa manglape te posavyol/umlavyol o Hz. Isa ano kilo, kerdo sar trushuy. Kana shunde o Roma so manglape te melaryol o Hz. Isa, dikhle sar te pumushkaren numay sar darasale, po than e 4 (12) karfinyenge muthavena numay 3 (9) vakarindoy so nayresle te keren pobut, gandindoy te lokyarene Hz. Isaske dukha thay yehh (trin) karfin nashlarla e kovaqesko qhavo. Sa akav dikhla o Hz.Isa kova hasala thay yertinla e Romenge o qoripa. Odoleske phenelpe so Hz. Isaske duy pre posavdile yekhe karfineya.

Akava muthavipa muthavyola vi yaver yaver qhane. O qaqipa numay o Devel janela, jik amen lelem akava misal kova muthavela so o Roma vi e Hz. Isaske vaktesta sine avri Indiya a odova si anglo 2013 bersh thay odoleske o Roma akhardile sar bezehutne/ kyafirya thay yaver anava kolen liparyem po upre.

Akava misal peravela sa o gandipya so o Roma nikliste andar Indiya ani amari epoha. Shay but jene ka phenen so akava muthavipa nani qaqutno, edeya var shay te phena, sar shay te liparyol yekh them ano yekh than thay te krisinyol kotar Rashaya kana nasine odothe thay nasine pinjardo ano odoya samay. Asavke misala ka muthava vi ano amare avutne hramipya.

Sar lelem te muthava kotar ovipya kola ule ani amari epoha polok polok ka nakha vi ko mothavipya kola muthavyona vi angli amari epoha. Sar siyem ko Israil muthavipaya, te muthava vi akava so o Roma kola si kovaqya adikrena poro kovaqyengo dive thay kovaqyengo Pir si o Hz. Davuti/ Deyvid, kova sine Thagar thay Peygamberi ano Israil thay jivdinya, sar gandinolpe anglo 1000 bersh ang. am. ep. Adive akaya tradisiya panda adikaryola ani Kosova, Makedoniya Srbiya ty. kotar Roma kovaqya thay sakova bersh ko 29 Yuni adikrena sar Hz. Davutesko biyando dive. O Roma ani Srbiya akava dive adikrena 9. Yuli thay akava si phanlo e purane thay neve kalendareya (Yulian- Gregorian kola mashkar peste therna 13 dive) . Janolpe so o Hz. Davuti sine kovaqi kova o sastrn marlay/ delay forma e dumukuneya/ vastensa.

Sar o Roma ani Kosova, Srbiya thay Makedoniya a shay vi yaver thane adikrena kovaqyengo dive thay olengo Pir si o Hz. Davuti, akava muthavela so o Roma sine ano Israil vay truyal o Israil vi 1000 bersh ang. ama. epo. O kovaqya ano Prizren-Kosova vakarena so Romengo Peygamberi sine o Hz. Davuti thay odoleske adikarena olesko biyando dive. Vash Hz. Davuti ka muthava po buhle ano kotor kote ka vakara vash Romane tradisiye-zanatya.

Akana te nakha panda po angle kova si phanlo e Hz. Davuteske paponendar yekheya kova si pinjardo ano sa Sumnal o Hz. Ibrahimi/Abraham, kova sine Peygamberi thay si phandlo e mothavipensa kote vakaryona vi o Roma.

Amen ka la numay odova kotor kote vakaryola vash Roma.

Sar muthavyola e Hz. Ibrahime phandla o Kaldanyengo thagar o Nemrud, kova mudarlay sa e manushen kola na phenenay oleske so si ov devel. Yekh e odolenda kola na phende oleske so si devel si o Hz. Ibrahimi thay odoleske phandlale vash te mularol numay akava mularipa ka ovel sine yaver qhane.

Vakarla pere manushenge te keden kashta vash te tharen yekh bari yag kote ka tharol e Hz. Ibrahime. Akala kashta kedisale e jivutnenca numay interesantno si o muthavipa so akala kashta kedinde numay o mullusya (lat. Equus mullus - jivutni koya si po bari e heresta numay po tikni e grastesta), thay kana qhudena e Hz. Ibrahime ani bari yag, e yag na tharla ole thay e yag luludya uli.

Kana dikhla o Nemrud so e yag na tharya e Hz. Ibrahime mukhlale thay na mularyale. Numay ano odova than sine o Roma thay e Romenda o Qen thay i Gan kamnape-seksualno (pesta vay zoresta) pordo luludya thay sar vakaryola, o Devel denyalen armand vash te phiren ano Sumnal soske kamlepe ano bahtalo than numay i luludi sar simboli e kamipasko te ulaven e manushenge. Odole divesta o Roma akharyona Qingene (Qen + Gan) kotar khorhaya/Turkya thay sakana bikinena lole luludya. Sar muthavena o phure, o Devel dela armand vi e mullusen vash te na butlaryon mashkar peste numay olengo butlaripe te ovel kotar grast thay her. Adive dikhyola qaqek so o mullusya na biyanena thay butlaryona kotar o grasta thay o hera.

Sar mothavena o phure, akava ulo anglo 2000 bersh ang. am. epo. ano than Harran / Shanliurfa ani Turkiya, than kova si pashe Siriyake thay panda adive janyola akava than thay si but vizitimo kotar turistya .

Akale mothavipaya muthavyem vi soske ahkaryona o Roma Qingene ani Turkiya.

Sar si e diz Harran pashe Siriyake, a janyola so e Siriyaki diz Haleb/Alep si purani diz (pinjardi vi anglo 2000 bersh ang. am. ep.), thay e Romen Halep ahkaripe muthavela so o Roma jivdinde ano Halep thay odoleske ahkardile vi Halepya.

Panda yekh anav koleya akhardile o Roma si phanlo ano akava periodi. O alav si vash Saraqanya koleya akhardile o Roma.

O anav Saraqan avela kotaro than Saraka kova arakhlola mashkar Egipat thay Palestina. Agyahar phenolpe so o Saraqanya jivdinde ani Arabiya thay truyal numay nasine Arapya. O Saraqanya jivdinde nomaduno jivdipe thay sine shukar marebutne. Agyahar akava anav ani religiya vakarolpe vash jene kola si mamuy Sara, koya sine e Hz. Ibrahimeski romni. Janolpe so e Sarako qhavo sine o Hz. Isak numay o Hz. Ibrahimi therya vi yekh yaver qhavo e Hajerata/Hagari e anaveya Ismail thay o Saraqanya akhardile vi Hagarya vay Ismailya. Akava phandlola vi yekhe yaver anaveya kola akhardile o Roma a odova si Kipti/Kopti ano Egipat, kola si egipateske maypurane thanutne (vash akava ka muthava po tele).

Kotar religiya janolpe so vi e Hajera/ Hagari sine Kipti/Kopti koya dendili kotar Farauni e Sarake sar huzmeqarka kana sine e Hz.Ibrahimeya ano Egipat (pali yagaki epizoda) vash te buhlaren o pakyabe ko Devel.

O muthavipya kotar religiya kobar si qaquno odova o Devel janela numay amenge si semno so ano akala muthavipya liparyona o Roma thay te sine so o Roma na arakhlile ano akala thana odoya samay, soske liparyola akava them ano akala muthavipya si yekh puqipa kova manglape te roda.

 

 

HAM- CHAM –KAAM - KHAM

 

(Janipe: odova so tatyarla, kalarla, tharla)

 

Akana te dikha soske e Romen akharde e anaveya Ham. Vash te jana akava manglape te dikha ko sine o Ham thay kote jivdindoy.

O Ham sine yekh e trine qhavenda e Peygamberesko Hz. Nuh.

Sar siklova kotar religija o Peygamberi Nuh denya armand e Ham, soske dikhla ole nango so sine but mato. Vay, sar muthavyola yaver verziya, o Ham dikhindoy so si o dad mato lela pa phenya thay qhivla te kamolpe e dadeya vash te biyanol panda qhave vash te baryol olesko nyamo oleske soyesta…, odoleske kana jangavdilo o Hz. Nuh dikhla so kerdilo oleya thay janya so akava kerdoy o Ham thay denya ole armand te ovol olesko qhavesko soyi (Kannanesko) e phralenge momko (huzmetkyari).

Hamesta thay oleske qhavendar ule sa o Kale thema sar ani Afrika agyahar vi ani Indiya thay akhardile Hamitya (Indiyake thay truyal Indiyake manusha ule vi kotar Hz Nuhesko yaver qhavo Yafet). Pakyandoy ani religiya o yaver thema sakana telarde e Kale themen thay lelelen momko vakarindoy so si armandune.

O Ham si phanlo vi e Egipteya kote akhardile o Roma e anaveya Ham. E Ham akharde vi kale bahtako, armanduno, soske dendilo armand e dadesta.

O anav ”Pa ta en kem”, si anav kova dendilo vash Egipat thay o janipa si ”Egipateski phuv” numay purane Egipatesko them kova akharyola Koptya, akharena o Egipat Kame, Keme, Kimi thay Kheme. Jik purane egipateske thema akharde peste Kmtjw (Kemetu) i Kmmw (Kmemu) vay Kale Thema, numay ol nasine kale.

Te dikhlem e Hamesko anavesko janipa ko purane Egipateske qhiba, edeya var dikha so o Ham akhardilo vi sar Cham vay Kham. Akale anavesko janipe si odova so tatyarla, odova so kalarya thay odova so tharla. Amen kotar Romani qhib dikha so akava anav orginal shay te ovel Kham, soske o Kham si odova so tatyarla, odova so tharla thay odova so kalyarla. Sar o Romano alav si Kham kova muthavla e Khame, ano Egipat sakana pakyasale e Khameske devleske thay akava anav purmisalo ano Ra thay Amon Ra numay te na bistaryol so vi o anav Siriya (Surya) si Kham numay ani qhib Sanskrit. Akava muthavla so o Peygamberi Hz. Nuh dendoy pere qhaveske o anav Kham kova si Romano thay akate nikyola puqipa savi qhib vakarde odoya samay e Hz. Nuhesko them thay muthavela so si i Romani qhib yekh but purani qhib thay shay te ovol yekh e anglune qhibyenda

Kotar uprehramipe, halyova so o anav “kalo” lelilo sar kalebahtake thay odoleske vi e Romen akharde” Ham” sar kalebahtako them. Ani Turkiya akharna e Romen Esmerkadesh (kale phrala) soske kotar religiya sa o manusha si phrala.

Adive Kale anaveya akharyona o Roma vi ano yaver rashtre sar misal o Roma ani Finlandiya akharyona Kale Roma. Akala Roma vakarena Romane e kale diyalekteya. Agyahar ani Shpaniya o Roma Gitanya vakarena e qhib Kalo thay dikhyola so o Roma sine purane Egipateske thema kola sine ano Egipat vi anglo but milya bersha ang. am. ep.

Ano Prizren – Kosova si Roma kola akharyona sar nyamosko anav-familiako anav Kalo thay Kala.

Akate shay te lipara vi e Sumeryen kola akharde peste ” Sag-Giga”- ”Kale Shereske”, kola jivdinde ani Mesopotamlya thay adive si Roma kola sar nyamo – familiyako anav akharyona Kale Shereske numay nakhavde ano yaver yaver qhiba. Sar misal (Kryezi - Albanikane, Karabash -Turkikane, Crnoglav-Srbikane…). Kana siyem ko Sumerya shay te muthava so o Sumerya thay o Akadya o than kote ol jivdinde akharde ”Ki-en-gri”, kolako janipe si ”Devlengo- Devlikano than” numay akava anav liparena vi o Roma sar Khangeri sar Devlikano than kana nakhena ani Khangeri. Shukar si te janyol vi so o Akadya akharde e Sumeryen ”kinbikine” kova araklola ano romano vakaripe.

Ani Bibliya kana muthavelpe vash o Ham edeya var vakaryola vi vash yaver thema kola perena e Hamityenge vay Hameske qhaveske e Kananeske themyenge, o alav si vash Hititya. O Hititya kola kerde po thagaripe ani Anatoliya lele kotor vi ano Hz. Davuteski askeriya sar uqe askeriyake jene ano duy thagaripe. Akava muthavela so ano odova vakti o Hititya sine prezenti mashkar Yahudiye – Izraelcya. O Anav Hitit ko butipe si Hitit-ya ki olengi qhib thay akava pashlola e Romana gramatikake kana muthavyola o butipa, sar misal: Hitit-ya, German-ya, Turk-ya, Italiyan-ya, Arap-ya ty.

 

 

 

FIRAVUN (Turkya)

 

O anav Firavuni akharena odoleske so gandinena so o Roma avena kotar Egipat thay akava akharena vi sar napakyavutne soske o Firavuni na pakyasalo e Hz. Musaske pakyavipaske.

 

PENJO (Turkiya)

 

O anav Penjo vash Roma shunyum ano gav Mamusha – Kosova, kote siyum vi me biyamo, numay shunyola vi kotar Turkya ano Prizren- Kosova. Akava anav liparyolay sar kana pheneya” more jandeya” deyekaske. Akava shay te ovol jandipe kova garavyola vay diso kova kereya vash te na janyol-halyolpe kotar yavera. Numay vakaryola vash godyaveripe, usharipe. Rodinyum kotar Roma ano Prizren vash akava anav thay shuyum akava muthavipe:

“Ano puranipa o manusha jivdinde e Devleya ani phuv, thay sakana vakarde Oleya. Numay kana o Devel mangla te mukhel o Sumnal thay te ushtel ano Qeri, akharla sakola nasiyata po yekh reperezentanti- Peygamberi ano kedipe vash te ulavol olenge baht ano akava Sumnal. E kedipasko dive e Romengo reprezenti – Peygamberi Hz. Penjo, kova sine but kamlo e Devlesta, ushtela teharin thay nakhela te lol e Romengi baht. Sar nasine ale panda o yaver jene, ajukarla o Hz. Penjo ani yekh rig thay ajukarindoy lelale e lindra. Kana nikyola oleski lindra sare sine lele olenga naciyaki baht numay o Hz. Penjo aqhilo bi bahtako thay oleske dendilo odova so sine aqhilo posluno a odova sine o goqi - muzika.

O Hz. Penjo sine holamo pa peste soske suto kana shay te lel sine vi po shukar baht, numay o Devel vakarya olesko e muzika denyale vash te lokyaren e yaver manushengo jivdipe soske o yaver manusha ka keren but buti thay ka oven ashle. Numay, vakarya o Devel e Hz. Penjoske so o Devel ulavya yekh than ano Sumnal vash Peske thay o Roma manglape te phiren thay te roden odova than thay kana arakhna ka jivdinen e Devleya yekhe thane.

Odole divesta o Roma si muzikantya thay phirindoy than po than rodena e Devlesko than ano Sumnal kova ulavya vash peske vash te jivdinen Oleya sar yekhutni nasiya. ”

Akava muthavipe kerya me te hraminav yekh poyeziya koya arakhlola ani putik ” Sungaven i Phuv” thay nakhela ayeka:

 

O DEVEL PURMINYA PO THAY

 

 

O Devel purminya po than,

O vurme- trag e Devleske koslile!

Roden arakhen olen,

E Devle ma nashalen!

 

Ooo… Devleya Bareya!

Amende sar bistaryan?

Dikhlar tute kote siyan!

Amari baht kaske denyan?

 

Ani sakoya rig e Sumnaleski,

O Roma vestinen.

E Devleske vurme roden,

Olesta baht te mangen.

 

 

 

 

 

 

72 THEMENDA AVRI (Turkya)

 

O anav 72 themyenda avri (72 mileten dishari), akava phanena e religiyaha kote o Peygamberi Hz.Nuh denya armand pere qhave e Hame thay gandinelpe so yaver 2 qhavenda ule 72 thema thay sa odola kola si e Hameske qhavenda nani mashkar akala 72 thema. Vakarena vi so si 72.5 thema, gandindoy so o kvash (0.5) them si o Roma. Si yekh hadisi kova phendoy o Peygamberi Hz.Muhameti:” Moro them (o Muslimanya) ka ulavyol ano 73 sekte-grupe numay olenda yekh ka nakhol ano Jeyneti jik o yaver 72 ka nakhen ano Jehnemi – ka thablon.”

 

Te sine akava qaqek, phenena o Roma, edeya var o Roma nani mashkar Jehnemliye, soske o Roma si 72 themenda avri, sar phenena o Turkya.

 

Akava bersh (2013) sine baro problem ani Turkiya (Çamlica) kana mangle te keren yekha jamiyaki minara te ovol 72,5 metre uqi, edeya var o Roma ani Turkiya ushtinde, mamuyisale thay agyahar aqavdilo akava nevo nacistikano gandipe. O kvasho metro sine vash Roma kola vi ol manglape te phandenpe religiyaha.

 

 

QIFUT

 

O anav Qifut qingarena sar kana qingareya kaleya – kale manusha vay kalebahtake numay Qifut akharena vi odoleske so e Romen phanena e Yahudiyenca - Biboldenca.

 

 

KARABAHTLI (Turkiya)

 

Karabahtli akharena e Romen odoleske so si o Roma kalebahtake thay gandinena so si armanduno them.

 

ESMERKARDESH (Turkiya)

 

O anav Esmerkaredesh phanlola e Kale alaveya numay akana sar Kale Phrala soske kotar religiya sa o mamusha si phrala.

 

GABELYA – QERGARYA

 

Gabeli thay Qergarya akharyona soske o Roma jivdinena ani qerga numay o anav Gabeli panda siguripaha najanyola numay vakaryola so o Jabel, kotar religiya - Bibliya, sine angluno manush kova jivdinya ani qerga-shatori thay para butyaha paraya peste thay pere nyamo odoleske o manusha kola beshena ano qerge akharyona vi gabelya soske ano yaver qhiba o anav Jabel hraminyola e hrameya G (gabel) thay popale drabaryola sar Jabel.

MUZIKANTYA

 

Janyola so si o Roma liparde muzikantya. Odova janena ano sa Sumnal thay kana liparyona o Roma edeya var gandinelpe vash Roma sar shukar muzikntya, numay muzika bashalipe therela vi yekh negativuno dikhipe kote vakaryola so o Roma sakana manglape te keren yaverengo mangipe soske ol si armandune. Akaya muzikaki tradiciya phandlola e anglune jenenca kola bashalde ano deyekh instrumenti.

Kotar religiya – Bibliya, muthavyola so anglune jene kola lele te bashalen muzika si Kayineske, Hz.Ademeske anglune qhaveske themesta e Yubalesta.

 

Akala sine disave anava kolen o gaje dende e Romenge thay nani phanle e Romenge butyenca soske ano but thana o Roma akhardile vi e anavensa kole butyenca lelepe numay vash amenge si po semno o anava kola dendile e thanenca kote jivdinde vay kotar ale ano odola thana.

Sar so dikhlen, ji akana muthavyem numay o anava kolen dende o gaje e Romenge, numay akana ka dikha so si odova so o Roma sakana therde pala peste ano akala liparde thana thay ji adive na bistardilo.

May anglal nekh janyol so o Roma lele pala peste pi Romani qhib thay o vakaripe aqhilo ko Roma ji adive. Numay, odova so si may semno, o Roma sakana pakyasale so jiko olen anya ano akava Sumnal thay si diso so adikhrela olen ano akava jivdipe thay sakana rodena Olesta vi yertisaripa vi pumushkaripa.

Ov si odova kova Thagarinela sar ano Sumnal agyahar vi ano sa Kosmosi. O Roma akale Thagare kova kotar pakyape Kerela so mangela thay Arakhlola sakote, sakana liparde thay liparena.

Tate so o Roma arakhlona ano yaver yaver rashtre thay therena yaver yaver religiye, Akale Thagar akharena Devel, Devla, Del, Dol, Bahtaleya, Bareya, Sunto Del, Sumnal Del… thay gandinena so si Ov yekh thay Olesta yaver po baro nani. Ov si Sasutno!

 

Copyright @ All Rights Reserved