BAYRAKOSKO THAY PIRESKO DIVE

HEDERNEBI (BAYRAKESKO DIVE) – PRIZREN

 

Sar so muthavyem ano kotor Romengo Organizipe, o Roma ano Balkan ale but po angle e Osmanliyenda thay ko Bayrako-styago kova dendilo e Romenge ano Prizren - Kosova putardo dikhyol so o Roma kola lele odova Bayrako - styago sine Muslimanya – Shiya kola panda ji adive arakhlona ano Prizren thay yaver Kosovake thana. Akava Bayrako ano Prizren - Terzimahala therela piri festa kova sakova bersh adikaryola ko olesko dive kova si 22-24 Mayi thay o dive liparyola sar Hedernebi. Sar si o manusha po butya sakana dikhyola o dive kova si po pashe Savatuneske. O Bayraktari may anglal nikalela e Bayrako yekha seremoniya -dovayensa thay zikrensa kolen kerena o Shehlerya. Talo Bayrako khuvena o qhave thay yavera kola mangen sastipe. Ani mahala bashalyola muzika thay o juvla uravnape shukar idya thay khelena. Akava Bayrako nakhela ano yekh gav akhardo Lezya. Akate si yekh kuburo e Umer Babasko limoro thay but manusha avena ano akava than. O manusha kola khuvena ano kubureski vizita kerna nerzi-dena bakshishi vash te pheryon olenge mangipya.Vakaryola so o jene kola mangena qhave, kana pashlarna po shero ano kuburi te shunde kunako khelavipe edeya var ka pheryon olenge mangipya.

Ano akava than qhinyona kurbanya thay o jene kola arakhena e kobure ulavena o masa e qorolenge.

O Bayrako yekh rat sovla othe thay o manysha kola gele e Bayrakova odeya rat piyena, gilavena thay bashalena. Pali mareba akala ceromoniye ovena po hari jenenca.

Akaya ceremoniya ovela numay ano Prizren thay akaya festa si numay e Romengi. Numay si vi yaver manusha kola avena ko Bayrako thay dena nerzi vay nakhena ano Lezya.

Shuka si te liparyol vi akava so po angle kana ovlay shukipe, na delay brishind, o dizune roginenay e Bayraktare te nikyon ani len Bayrakova vash te roginenpe te del brishind. O phure muthavena so sar nikyonay ani len thay roginenaype vash te dol brishind, bi resle khere o brishuínd delay.

 

 

PIRESKO DIVE

 

Ano Prizren thay yaver Kosovake thana kote si Roma kovaqya, ani Makedoniya o Roma kovaqya, ano Nis o Roma kovaqya ty. vakarena so si olengo Pir o Hz. Davuti thay ol phenena so olengo Peygamberi sine Hz. Davuti. Akala Roma adikrena Hz. Davutesko dive kova si 28 Yuni ano Prizren thay 9 Yuli ano Nish. Akala yaver datumya muthavena e kalendareski diferensa kotar purano thay nevo kalendari (Juliyan-Gregoriyan). Akava dive ahkaryola Piresko dive.

Janolpe kotar historiya so o Hz. Davuti sine Thagar thay Pengamberi numay poro maro nikalelay kovaqlukeske zanateya thay e vasteya- dumukuneya delay sastreneske forma.

Ano Piresko dive o Roma kedinyona thay o kalfe anglo mayistorya muthavena poro janipe thay agyahar o kalfe keryona mayistorya vay o mayistorya lena yaver kalfe kola ka siklon zanati.

Akala Roma kovaqya kola jivdinena ani Kosova vi so si Muslimanya, rovenape e yaver Muslimanyenda soske adikrena akaya festa thay odoleske but var nikyola holi mashkar olende.

Kudus – Hz. Davutesko Kuburi

 

Copyright @ All Rights Reserved