DEVEL-DEL-DOL-DEVLAH

DEVEL, DEL, DEVLA, DOL

 

O rodlaripya kola kerde o lingvistya, ande pratsav so o Roma avena kotar Indiya thay phenena so o alav Devel si phandlo e Sanskriteska qhibya, odoleske amen ka dikha may anglal akava alav kotar alo thay sar muthavyola kotar lingvistya.

O alav orginal sar “Devel” na arakhlola ani Sanskritikani qhib numay arakhlola sar “Deva”. Ko Devanagari hramipya, muthavyola so si “deva” sanskritikano alav thay muthavela o devlikanipe ko murshikano yeri thay sar “devi” muthavela o devlikanipe ko juvlikano yeri. Numay kana vakarolpe deva, na gandinolpe vash o maybaro Devel agyahar sar vakaren thay gandinen o Roma, numay sar shukargandutne/ shukarkerdutne ruhya kola si kerdile kotar shushi energiya, kola pumushkarena thay si mamuy bilaqipe.

Ani Indiya o pakyavipa vash may baro Devel kova kerya sa thay kova si sakanutno si o Brahma, jik akala yaver so liparyona sar deva thay devi vay yaver anavensa si upralumalune, superupralumalune, shukar jivutne.

O Sanskritnikano alav “Deva”, avela kotar Indo-Iraniyako alav “dev” kova vi akava hulela kotar Proto-Indo-evropako alav “deiwos” kova si adjektivi thay janglola sar ” Qeruno” vay ” ”dudlardo” kolako shtorco ”diwi” janglaryola sar ”strafinol” sar so o Qeri dudlaryola diveste (akate dikhyola Romano alav dive).

Sar dikha o alav deva na avela kotar Indiya numay akava alav gelo ani Indiya. Akava alav arakhlola vi ano juvlikano yeri ani Indiya numay amen sar jana o Roma khonikate-nikana na liparena akava anav e juvlikane yeresta thay akava alav si ko Roma numay ano murshikano yeri.

Akalesta yaver, ano Avesta hramipya si pashe akale anaveske “deava” kova liparyola sakana negativuno, mamuy shukaripa, bilaqe ruhya kola ano Zoroastrinizmi akava anav deava liparyola vash nashukar ruhya numay akava na hraminyola ano Indiyake purane hramipya.

O alav Deva kotar shtorso liparyola vi ano Indo-evropako pantheyoni sar misal Litvanikane “Dievas”, Latvikane “Dievs”, Prusikane ”Deiwas”, Latinikane “Deus”, Fransikane “Dieu”, Portugalikane “Deus”, Shpanikane “Dios”, Italikane “Dio” thay Grkikane “Dias” kola liparyona sar e Devlengo Dad.

Akalesta nikyola vi sar anav “Dyeus” e “Qeresko Dad” vay Sherutno Devel ano Indo- Evropako pantheyoni.

Sar o anav Devi janglola sar vi thagarni- rayni ano Sanskrit akava ko murshikano yeri, Deva (butipa) muthavyola sar Thagar- Rayo.

Asavke gandipaya vi o Roma liparena e Devle sar Thagaryengo Thagar vay sar Sasutnipasko Thagar, numay akate janglola numay sar thagar kova na therela anav, akaya si sar yekh titular jik o anav na liparyola.

Numay sar dikhyola o Roma kana liparena e Sasutnipaske Thagare, lena numay anglune trin hramya Dev sar shtorso thay o sufiksi ovela El, La, Ol. Numay ano but misala vakaryola numay o D sar shtorso thay o El, La, Ol sar sufiksi, odoleske gandinav so akava manglape hari po buhle te dikha.

May anglal te hramina disave misala kote liparyona akala alava:

•Dev + el = Devel

•O Devel si but baro.

•O Devel kerela so mangela.

•Te mangol o Devel, delama baht.

•Sa so si ano Sumnal o Devel kerya…

 

Upre hramime misala vakaryona vi sar:

•D + el = Del

•O Del si baro.

•O Del kerela sa so mangela.

•Te mangol o Del delama baht…

 

Akate dikha so o shtorso Dev vakaryol harne sar D jik o sufiksi El na purminyola.

Numay disave Roma akava upruno misal vakarena vi agyahar:

•O Dol si baro.

•O Dol kerela so mangela.

•Te mangla o Dol delama baht.

 

Dikhyol so o shtorso D si harnipe kotar Dev numay o sufiksi Ol manglape te dikha kotar avela.

Kana manga te vakara (niyam) e Devleya, edeya var popale o shtorso aqhol Dev numay o sufiksi ovela La, sar ko misala:

•Dev + La = Devla!

•Devla, dema baht!

•Devla, Tu siyan may baro!

•Devla, Tu kereya so mangeya!

 

Ano akala misala dikhol so palo shtorso Dev, avela o sufiksi La kova manglape te dikholpe.

Ani Romani qhib akala upre-anavkerde sufiksya arakhlona vi ano yaver vakaripya numay na sar ano uprune misalya ko navna-imenice.

Arakhlona ano verbumya:

•Ker + el = Kerel,

•Mar + el = Marel,

•Khuv + el = Khuvel

•Thar + el = Tharel…

Numay si Roma kola akala alava vakarna agyahar:

•Ker + ol = Kerol,

•Mar + ol = Marol,

•Khuv + ol = Khuvol,

•Thar + ol =Tharol…

 

Numay vakaryola vi sar komandipe:

•Mar +la! = Marla! (Mar ola )

•Khuv + la! = Khuvla! (Khuv ola)

•Thar + la! = Tharla! ( Thar ola)

 

Sar dikhlem ano misala, ano verbumya avena o sufiksya el, ol thay la, kola pashlona e Romana gramatikake numay kana vakara vash anava- substantinya, edeya var dikha so akate angle vakarde sufiksya na pashlona e Romana gramatikake thay dikhyola so othe nani sufiksi numay sar duy anava himime ano yekh.

Ani Romani qhib-gramatika o anava na lena o sufikya el, la vay ol.

Akana te dikha save anava ule yekh kana lipara e Yekhutne, Maybare thay Sakerdutne Thagare.

Gandinav so o anava Dev thay El himisale ano yekh alav, Devel. Agyahar o anava Dev thay La himisale thay dikhola sar yekh, Devla, thay o anava Dev thay Ol himisale thay dikhola sar yekh anav, numay akate shunyola numay o D, harni forma e alavesko Dev (Dol).

Amen angle dikhlem so janglarela o anav Dev numay akana te dikha hari so shay te oven o anava El. La, thay Ol.

Vash te jana akava, manglape te nakha hari ano puranipe thay te roda odova so vakarde o manusha kana nasine hramipa vay so hramisale ano puranipa ano qikune-shishikane ploqe.

May anglal manglape te dikha sar si akala alava phanle e Devlikanipaha thay te roda ano puranipe kote liparyona akala anava ko Devlikanipe thay te dikha so muthavena amenge akala anava.

O alav El araklola ano puranipa ani Kanaanyengi religiya, Leventyengo pakyabe. O alav avela kotar Proto-semitikani qhib koya astarla but Afrikake thay Asiyake phuva thay adive akharyola vi sar Afro- Asiatikane qhiba kolengo gindo si puderi e 370.

O alav El arakhlolo ano purane hramipya (qikata-shishikata kerde ploqe) thay si angluno e Devlenge anavenda thay pakyasalo so si sar sa e Devlengo dad thay Odova kova so kerya sa.

Akala hramipya araklile ano thagaryenge khera e Ebla sivilizasiyake-manushengo ani Siriya, 2300 bersh angli amari epoha.

But si interesantno so akava arakhipe arakhlilo ano Tell Mardik kova si 30 km pashe e Siriyaka dizake Alep, koya anlge liparyem so o Roma akhardile Alep anaveya.

O Roma vi adive akava anav akharena agyahar sar akharde ano puranipa thay na purmisalo. O Dev El si odova kova kerya sa thay si sarenengo dad. O alav El liparyola vi sar Mayzoralo.

Asavko hramipe sar hraminyem amen, ulavdo, dikhyola adive ani Indiya kana o manusha hraminena pere anava. Numay sar janolpe, ani Indiya o manusha pakyana but devlenge, edeya var akava anav Dev, len sar tikno devel vay vash rayo vay e devi sar devyori vay rayni soske vi o juvla akharyona sar devi.

Sar misal: Dev Bhardwaj (amaro amal andar Indiya), ko mursha. Numay ko juvla sar Devi Parikh ty.

Te dikhlem akava adive ko amare Roma, shay te phena so o Roma akharena Dev El sar Thagar El, sar maybaro thay may zoralo Kova thagarinela e Kosmoseya. Akate o alav El si navnuno alav (substantiv) thay asavke vakaripaya muthavyola so si El anav e odolesko kova kerya sa.

Vash te muthava akava Romano pakyabe, manglape te dikha vi o alav “Ol” kova lipardilo angle, kova phandlola akale anaveya soske ano puranipa o alav El vakardilo vi sar El Olam, sar

El thay Sakanutno, akava shunyola vi adive ani Yevreyengi qhib. Odoleske o Roma harne vakarena Dol, kova muthavela vash so si o Dev Ol (sakanutno).

Numay sar akava pakyabe shunyola vi ano yaver Afro – Asiyake qhiba edeya var manglape te dikha vi odova sar muthavyola.

Ani Afrika si yekh pakyabe kotar Yoruba manusha kola phenena so o Olorun si odova kova kerya sa, agyahar sar pakyan o Roma thay o monoteistya, numay o anav Olorun ki yoruba qhib muthavyola sar Ol – thagar thay Orun qeri odova phenolpe sar Qeresko Thagar, sar yekh anav agyahar sar gandinena vi o Roma.

Akava anav pashlola Romenge pakyabaha thay akharipaha soske vi o Roma phenena so o Dev El si maybaro thagar thay si sakanutno Qeresko thagar kova thagarinela kotar o Qeri. Odoleske kana roginena o Roma e Devle dikhena ano Qeri (o dova kerena vi yaver) pakyandoy so si Ov upre.

Akana te muthava hari amaro gandipa vash trinto akharipa La.

E Proto-Semitikano alavesko shtorso I (lamed) kova janglarela yekhe yekhutne Devle pere anaveya, sar so drabarde o Kannansya El, shay te drabaryol vi yaverqhane sar kerena o yaver thema numay amen o Roma drabara akava vi sar La agyahar sar shunyola ko Roma ( Dev La ).

Agyahar nikyola vi e Semitikana qhibyako alavesko shtorco lh kova drabaryola yaver yaver ano yaver yaver qhiba, sar misal: Ilah, Alah, Ela, Eloah ty. Shay te phena so si akava anav may pashe e Romenge soske akala duy hramya kana phanlona l thay h avela lah kote o h shunyola but hari ki Romani qhib numay vi te na shundilo ov si othe. Dev Lah si o vakaripa kova vakaryola thay akava manglape te hraminolpe sar hraminyem amen.

Numay te dikhlem sar hraminen proto-semitikane qhiba thay sar vakaren o Roma, edeya var dikhyol so o Roma si but pashe e Afro- Asiyake vakaripaske, kana si o alav ko pakyavipa, soske vi o Roma vakaren thay hraminen bi ulavdo Devel, Del, Devlah, Dol agyahar sar keren afro- Asiake thema, sar dikhlem upre. Akate si but semno te janyol so o alav Lah adive shunyola ko sa Muslimanya, soske o Al pi Arabikani qhib si sar Dev vay rayo pi Romani qhib, kana liparolpe o Devlikanipe, thay odoleske amen sar vakara Devlah ko yekh agyahar vi o Muslimanya vakarena Allah ko yekh.

Te lipara vi akava so akala Afro-Asiyake thema pakyana so o manusha shay te theren kontakti e mule manusheske ruheya thay lenape magiyaha agyahar sar kerena vi o Roma kola sine pinjarde kola lelepe magiyaha. Akava may shukar dikhola kotar Yoruba thay Voodoo Afrikako pakyaibe kova si purano 6000 bersha.

Yekh ulavipe si mashkar akala Afro – Asiyake thema thay o Roma. Ol gandinena so o manush nashti kerel niyam kontakti e Devleya. Oleski bari energiya shay te nasvalkerol e manushe thay phenena so o Devel nalelape e tikne butyensa odoleske ol kontaktinena yaver ruhyen kola si Devlesta alosarde thay therna sakova piri funksiya thay roginena olen vash pumushkaripa, jik o Roma odova kerena niyam e Devlesta, gandindoy so kerena niyam kontakti e Devleya. Numay, janelpe so ano magiye vi o Roma rodena pumushkaripa e yaver upralnaturalune jivutnenda agyahar sar kerena o Afro-Asiyake thema. Disave shehlerya kola si Muslimanya thay olengo pir si o Hz. Aliya, kana Lenape magiyaha, therena kontakti yekhe ruheya vay e jinyensa…

Kotar sa akava dihyol so o Roma jivdinde akale manushensa thay pakyasale agyahar sar pakyasale ol.

Odoleske amen hraminyem angleder akala alava ulavde thay muthavyem kotar avena vash te thera yekh poshukar tasviri. Amen popale ka hramina o alava yekh ko avutnipa numay ka gandina agyahar sar muthavyem.

Sar e Romengo akharipa Devel, Dol thay Devlah vi te gandinde ko Yekhutno Thagarno, o akharipe ovela ko trin yaver anava vay ko trin yaver yaver Devleske funkciye vay Oleske atribute. Amen jana so o manush nashti kotar Romana qhibyaki gramatika te kerol niyam kontakti e anave Devel thay Dol (akala anava liparyona numay sar substantivi ko nominativ) edeya var aqhola so o Roma kerena kontakti vay roginena vay palikerena niyam numay o anav Devlah so gandinolpe so si vokativ numay dikhyol so vi o alav Devlah na parudinyola. Kotar qhibyaki gramatika dikhyol so ni o Roma sar o Afro-Aziyake thema na therena niyam kontakti e Devleya agyahar sar vakarena numay te sine so ulavena akala alava edeya var shay te ovel niyam kontakti e Devleya sar ko misala:

Dev El, dema baht!

Dev Ol, dema baht!

Dev Lah, dema baht!

Akana te dikha ani Romana qhibaki deklinipaski skema sar parudinyona o substantivya, ano amaro misal, o Anav Devel.

Amen ka dikha numay e tabela ko murshikano yeri, akava anav sar nani ano juvlikano yeri agyahar nani vi ano butipa, thay ka kera o parudipe agyahar sar vakarena sa o Roma numay ka muthava vi e tabela sar ovela o parudipe ko butipa vash te dikhyol so akava anav shay te parudinyol. Numay, o Roma odova na vakarena soske pakyana so si numay yekh Devel thay personalune anava natherena butipa. Pali akaya tabela ka muthavav sar ovela o deklinipe mere anevesko thay odothe ka dikyol o qaqipa.

Ko yekhipe (yekhipaste) singulari

Murshikano yeri

 

1.Nominativ - O ( Devel )

2.Genitiv-e Dev-l-esko-eski-eske

3.Dativ - e Dev-l-eske

4.Akuzativ – e Dev-l-e

5.Vokativ - Dev-lah!

6.Instrumenta - e Dev-l- eya

7.Lokativ - e Dev-l-este

8.Ablativ - e Dev-l-esta

 

Ko butipe (butipaste) plurali

Murshikano yeri

 

1.Nominativ- - o - a

2.Genitiv - e – engo-i-a

3.Dativ - e - enge

4.Akuzativ – e - en

5.Vokativ - a-len!

6.Instrum. - e - ensa

7.Lokativ - e – ende

8. Ablativ - e - enda

 

Ko yekhipe (yekhipaste) singulari

Murshikano yeri

 

1. Nominativ..O Selahetin

2. Genitiv-e Selahetin-esko-eski-eske

3. Dativ - e Selahetin - eske

4. Akuzativ - e Selahetin-e

5.Vokativ – Selahetin!

6. Instrumental - e Selahetin -eya

7. Lokativ - e Selahetin- este

8. Ablativ - e Selahetin- esta

 

 

 

Kana dikha e parudipaski tabela koya si yekhutni vash sa Roma thay koya si yekhutni vash Romani gramatika, edeya var nikhyol diso so muthavela yekh orginaliteti vash akava anav.

Akate dikha so ko genitiv o sufiksi vay o duyto himimo alav lela yaver sufiksi vay ovela yaver anav thay o el ovela numay l. Akate o substantivi Devel ovela e Dev-l-esko. Akate dikha so o hram e anglo L nashavyola vay na drabaryola. Akava na ovela numay ko genitiv diket ovela ano sa yaver forme, kote ulavde aqhona numay o nominativ thay o vokativ.

Kana vakaryem vash o anav L (ano amaro misal hram) sar drabarde ko Kannansyengi religiya thay odova kerde vi Proto- Semitikane qhiba, edeya var akava amaro muthavipe therela yekh bari baza. Amen vi adive kana vakara vash hram L, edeya var akava drabara sar el vay le, numay kana si akava alav mashkar yaver hramya edeya var drabara numay sar L sar ano misal ko genitiv thay yaver parudipya.

Agyahar kana dikha e Fenikyenge hiyeroglifya, (akava them si Kannanyengi grupa e themengi) thay dikha othe o hram L (lamed) kova anavkerela e Devle guruveske simboleya, a jana so o EL sar maybaro Devel simbolisalo e guruveske simboleya, edeya var dikyol so amaro muthavipa si qaquno.

Kana dikha so Afro-Asiake qhiba angle akhardile sar Hamito- Samitik qhibyengo nyamo thay akate si o Ham kova lipardilo angle. Akale anaveya akhardile o Roma ano Egipat, thay o thema kola akhardile Kannansya, (kote o Kannan si e Hamesko qhavo kova dendilo armand e Hz. Nuhesta) thay o alava ko Devel kola lipardile, edeya var shay te phena siguripaha so o Roma sine qaqek presenti anglo 3000 bersha ang. am. ep. ano akala thana kote jivdinena adive.

Akala alava vash Devel lipardile anglo 3000 bersha ang.am. epo. thay khuvde ani Romani qhib so si yekh baro dikhlaripe kova muthavela o qaqipa.

Amen nashti phena so akala anava khuvde palo 1000. bersh ani am. epo. ani Romani qhib kana akala anava lipardile but 1000 bersha angle. Odoleske e Romengo nikhlipe andar Indiya, sar vakaren o lingvistya anglo 1000 bersh, nani reyaluno.

Amen nashti phena so o Roma pakyasale e Devleske agyahar sar pakyana adive o Hindusya soske o Roma na janena e Indiyake devlen. Ji adive na shunyum niyekhe Rome te liparol e Brahma, e Shiva vay yavere Indiyake devlen kola liparyona ani Indiya vay truyal Indiya.

O Roma na janena vash Vede, kote muthavyola purano pakyabe.O Roma najanena vash Ramayana, Mahabharata thay yaver Indiyake muthavipya.

Agyahar nayphena so si i Romani qhib yekh nevi qhib kana ani Romani qhib liparyon o alava kola lipardile anglo 3000 bersha ang. am. epo. ano akanutne thana.

But Roma thay o rodlarde gandinen so o anav Devla, avela kotar alav Dela, kote akava alav muthavela jiko so dela thay himinena e Devleya kova dela, numay amen gandina so akava muthavipe nani reyaluno soske amen muthavyem kotar avena akala alava thay so muthavena. Amen pakya so o Devel dela numay Ov si Odova kova vi lela, odoleske nashti la numay yekh rig jik e duyti rig te bistara.

Amen ano akava kotor muthavyem odova so si may semno vash amenge vash te thera yekh shukar tasviri thay akate putardo dikhyol so akava so amen muthavyem si odova so manglape te rodlaryol soske akate phanlem e lingvistyengo gandipa, arheologyengo rodlaripya, o pakyavipa thay i Romani qhib koya si yekh may semno elementi vash te jana vash e Romengo kherthan.

 

Copyright @ All Rights Reserved