E ROMENGO ORGANIZIPE

E ROMENGO ORGANIZIPE

 

Kana vakarelpe vash Roma thay olengo organizipe, edeya var gandinolpe so o Roma nani organizime thay odoleske arakhlona ani phari situvaciya agyahar sar dikhyon adive. Numay, kana dikha kotar yaver rig, edeya var nikhyol so o Roma sakana sine organizime numay na sar yaver thema odoleske so natherde piri rashtra.

Ano sakova eksodus thay dromipe o Roma sine ko grupe thay akala grupe muthavena vash olengo organizimo phiripe. Sakoya Romengi grupa therya pere sherutnen thay mashkar grupenge sherutne sakana sine le-kanipe-sloga. Olengi mareba vash jivdipe kerya vash te ulavyon ano po tikne grupe odoleske so bare grupe ano yekh nevo than nashti arakhenay reslo habe vash te aqhon jivde. Ano sa thana kote gele, o Roma therde pere sherutnen kola therde tilula sar Beg, Grof, Princ ty. Akala titule muthavena vi olengo ledeyipe e themensa kola therde. O anava lelile vay aqhile odole rashtenda mashkar kolende jivdinde thay kolensa kerde ledeyipe.

Sar misal e titule Beg muthavela amenge so akava anav vastisalo ano Osmanliyengo vakti thay akhardilo Qingene Sancak Beg. Akava Qingene Sancak Beg, sine Bego e sa Romengo ano thana akhardo Rumeli.

Akava muthavela so o Roma sine organizuyime thay therde pere Bego agyahar sar therde vi Osmanliye pere Begya. Akava organizipe e Osmanliyensa muthavela so o Roma therde bari organizasiya, soske o Osmanliya na astarde olen sar esirya-slavya numay sar organizimo them kova yekhayekh e Osmanliyensa lele kotor ano marebe. But Roma sine Muselemya (mukhle, pakyavutne, pinjarde), odova muthavela so e Begyengi buti sine te organizinen akale Muselemyengi buti koya sine te shusharen o droma anglo marebe, te laqaren o phurda thay te janglaren e Osmanliyenge o thana kote manglape sine te khuven.

Akala Muselemya palo marebe na pukinenay nisavo deyipe sar yaver thema so pokinenan bershesko deyipe.

Akava phandipe - lekanipe, kerdilo mashkar Qingene Sancak Beg thay anavkerdilo sar akharde o Osmanliye ”Kanunnâmei Kıbtıyânı Vilâyeti Rumeli" ko bersh 937/ 1531 vay sar akharde pi Turkikani qhib ”Rumeli Eyaleti Çingenelerin Kanunnamesi". Akava Qingene Sancak Bey vay sar si akhardo kotar Osmanliye ” Mir i Kiptiyan” thagarinlay ko Roma thay oleski buti sine te kedel o deyipya, te dikhol o siguripe thay kedlay e Muselemyen kolen delay-biqhalelay e askeriyake.

Numay, vi anglo akava uprehramimo bersh (1531) o Roma sine organizime. Amen vi te na janyem sar, kotar Bayrako- Sanjako kova dendilo e Prizreneske Romenge kotar Turkya Selqukya ko bersh 1227, halyova so o Roma sine organizime vi kotar askeriyaki rig soske akale bersheste e Romenge ano Prizren- Kosova dendilo Sanjako - Bayrako sar shukar marebutne kola dende phiko e Selquk Turkyenge. Ani kaseta kote vakarena e Prizreneske Roma – Terzimahala, muthavena so ani Konya, koya sine sherutni diz e Selҫuk Turkyengi, akhardile o Roma vash te len todina vash olengo kontributi ano marebe sar shukar marebutne vay jene kola pumushkarde.

Akate dengyola olenge yekh baro Bayrako-Sanjako thay yekh tikno, kote phenyola so akava tikno Bayrako dendilo kotar Hz. Davuteske limoresko arakhavno-quvari. Ano Bayrako hraminela o bersh kana dendili akaya todina pi Arabikani qhib. Akava Bayrako panda vi adive therela poro dive kova si 22-24. Mayi thay sakova bersh ano akava dive vay o dive Savatone kova si po pashe akale diveske, organizinyola bari seremoniya. Po buhle vash akava dive ka vakaryol ulavdo.

Kana dikha Romengo asavko organizipe sar akseriya ano odola bersha, edeya var jana siguripaya so vi angle sine shukar organizime thay o asavko shukar organizipe resla ji akale bershende.

Numay, palo Osmanliyengo nashalipe o Roma aqhile ko thana kote beshnay thay nashalde odova siguripe kova therde. Edeya varesta e Romen lele te ushkaren ko sar manglay.

Sar o Roma mangle te beshen ano yekh than, ano pere khera, palo Osmanliyengo nashalipe, odova naykerde thay but Roma nashalde vi pere khera thay aqhile ko droma.

Akana sine po phare te organizinenpe. Khonikasta na kamlonay thay khonik na pakyalay olenge. Sa odova so organizisalo e Osmanliyensa akana manglaype te organizinelpe e rashtrensa kote aqhile. O Roma ulavdile ano but rashtre thay sakoya rashtra therya pere kanunyen.

E Romengo yekhipe ko Rumeli phuva rumisalo. Sakoya rashtra janlay so o Roma kerde ledeyipe e Osmanliyensa thay akana e Romen khonik na kamlay.

But si semno te rodlaryol akala Rumeli thana kola si but semne vash Roma. O anav Rumeli avela kotar Turkyengo alav “Rum ili”, kova mothavela vash Rimlyanyenge thana ( Bizantyenge) kova sine but buhlo thay e sherutni diz sine Konstantinopolye, adisutno Istabul ani Turkiya.Sa o Evropake phuva so nashalenay o Rimlyanya kotar Osmanliye ol akharyonay Rum ili thay akava anav Rum ili vakardilo sar yekh Rumeli. Sa o Balkan thana akhardile Rumeli numay angle vi e Anadoliya- Turkiya (11. thay 12. shelbersh) akharyolay Rumeli.

Hari-but ( hari vay but) janyol so o Roma ko Selquk Turkyengo thay Osmanliyengo vakti sar sine organizime, odova dikhlem angle ano amaro hramipe, numay najanyol sar sine organizime e Rimlyanyenge vakteste thay akava rodlaripe shay te muthavol vi kotar ale o Roma ano Rimlyanyenge thana vay o Rimlyanya arakhle olen ano odola thana kote khuvde.

Kana si amen o Bayrako ko Prizren sar tasvidi so o Roma sine organizime marebutne ko bersha 1227 thay sine thanutne dizune ano Prizren- Kosova edeya var manglape te rodlaryon vi e Selqukyengi arhiva vash te arakhlol akava ledeyipe sar thay soske ulo.

Amen dikhlem po angle, kana vakaryem vash Romengo Eksodus, so o Roma kola therde titule sar Grofya, Princya nakamlile ano Evropake phuva thay janindoy so akala Roma kola vakarde so avena kotar Tikno Egipat (Grqka - Peloponez) akhardile sar Turkyenge shpiyunya, edeya var manglape te rodelpe vi o ledeyipe mashkar Turkya vay yavera kola sine vi anglo Selqukya. Agyahar kana janyolpe kotar Bayrako so o Roma sine Shiya Muslimanya odole vakteste, akava dikhola ko hramipe kova hraminela ko Bayrako pi Arabikani qhib, thay ano Evropake thana akhardile Ismayilya, edeya var shay te rodolpe Romengo organizipe ko Fatimidyengo thagaripe (909-1171) kola mashkar yaver thagarinde vi ko Egipat thay Suriya kotar resle o Roma ano Balkan.

Sar so sine o Roma pukime askerya ko Selqukyengo thagaripe, shukar si te dikholpe e Romengo organzipe ko Selahudin Eyubeske vakteste (1137-1193). Janyol so o Selahudin, ani piri askeriya qhivya e nomadyen kolenge na pukinelay khanqi numay o thana thay i mangin kolen lenay e thanutnenda kote khuvnay, ol lenay vash peske thay ano thana kote beshnay adikrenay o siguripe thay kedenay o deyipya agyahar sar kerde vi o Osmanliye.

Akala rodlaripa si but semno soske e Romengo grupe-grupe khuvipe ano Evropake rashtre, kote na mangle te integrishinyon sar thanutne, shay te ovol qaqek phandipe mashkar o rashtre kotar lele siguripaske lila vash te phiren ano yaver yaver rashtre thay te informirinenlen.

Sar te ovol, akava si yekh lugo rodlaripasko procesi kote manglape baro organizipe, odoleske amen te irinyova ko organizipe palo Osmanliyengo nashalipe.

But Roma palo Osmanliyengo nashalipe (definitivno 1922), kana vakarolpe vash Rumeliye, mukhle pere beshipaske thana rodindoy jivdipe ano yaver-yaver thana vay rashtre kote popale sine organzime numay akana ano po tikne grupe thay shay numay pere nyamensa. Asavke Roma jivdinde nomaduno jivdipe numay odola kola aqhile te jivdinen mashkar yaver thema olengo organizipe ulo but phare.

But Roma garavde piri nasiya thay asimilisale numay yekh baro gindo vi kotar pharo jivdipe adikarde o Romanipe thay palikerindoy asavke Romenge adive amen vakara i Romani qhib. But si semno te janyolpe so o Roma ano Osmanliyengo vakti therde niyam-pravo te vakaren piri qhib thay te arakhen piri tradiciya thay nikana nasine paldime vay mularde vash odoleske so si Roma agyahar sar kerdilo ano Evropake rashtre sar muthavyem ano kotor Romengo Eksodus thay Holokaust. Janolpe so but Roma ano Osmanliyengo vakti asimilisale, odola kola sine baravale, numay janolpe vi odova so numay o Roma kola jivdinde talo Osmanliye adive vakarena Romani qhib thay asavke Roma adive “marenpe” vash Romengi emansipasiya.

Akate na vakarolpe vash tikno gindo e Romengo numay vash but miliyonya Roma.

Ji 1939.bersheste vi te kerdile tentative vash Romengo organizipe ano Balkan vay ano thana akharde Rumeli, na sine suksesi. Palo 1939. bersheste sar telyarya duyto Sumnaleski mareba, o Roma natherde nisavo shayipe vash organizipe odoleske so rodlonay vash te mularyon ano sa thana, agyahar sar muthavyem ano kotor Holokaust. Asavko pharo bi-organizimo jivdipe telyarya ji agorisali duyti Sumnaleki mareba.

Kotar yaver rig, o Roma kola nasine talo Osmanliye vay odola kola na jivdinenay ano Rumeli, ol sine ani but phari situvasiya (dikh Romengo Eksodus) thay olengo organizipe ulo but po phare.

Angluno asavko organizipe vay tentativa vash organizipe ko Nasionaluno niveli ulo ko bersh 1878 kana o Yozef Raynhard akharla bute Romen andar Italiya, Shpaniya thay Rusiya ano than Konshtat pashe Shtudgard - Germaniya vash te formirinen Romani Organizaciya koya ka arakhol e Romengo interesi thay ka del shayipe e Romenge te phiren mukhle thay te keren arlipe- trgovina. Numay asavko kedipe na mukhla e Germaniyako rayipe. Asavki tentative kerdili vi ani Hungariya yekh bersh palal numay vi othe na therde suksesi.

Numay, palo bersha 1922 pali Oktombareski Revoluciya koya kerdili ani Rusiya vash te aravyol Rusiyako Caripe thay formiripe Sociyalistikane Rusiyake Republikengo Yekhipe, ano kova lele kotor vi o Roma, dendilo shayipe te putaryon but amalipya kote formirisalo vi “Saromengo Yekhipe” . Ano akava periyodi, kova polok polok aqhavdilo, putardile Romane emisiye, nikaldile Romane lila, putardili Romani shkola, thay panda but idya kola sine semne vash Romengo yekhipe thay emancipaciya.

Ji ano duyti Sumnaleski mareba, kerdile tentative vi kotar Rumuniyake Roma. Ko bersh 1933 kerdili yekh organizaciya e anaveya Rumaniyake Romengo Yekhipe, numay aqhavdili e marebaske avipaya.

Agyahar ani Polska o Roma (1937), kotar korkoro anavde thagara, familia Kviek, mangle e rashtrenda phuv ani Afrika vash te keren Romani rashtra.

Asavke tentative tikne vay bare ule vi ano yaver rashtre numay na therde suksesi odoleske so e duyti Sunaleski mareba sine phari vash Roma kola kotar Nacistikani Germaniya mangle te shuhsaryon sahipaya akale Sumnalesta.

But bersha pali duyti Sumnaleski mareba (1959), kana o Roma lele tromanipe te muthavyon thay te roden pere niyama-hakaya, putardile but amalipya kolensa lelilo te garavyol i Romani kultura thay Romani emancipaciya. Ano disave rashtre asavko organizipe gelo may dur, sar misal ani Fransa, o Ionel Rotaro, kova sine nashtoy e Rumuniyata, kedinindoy e Romen, alosarya peste sar Romano thagar thay mangla te therol rashtruni funksiya rodindoy than ko Lion-Fransiya vay yaver thane. Akava ”Romano thagar” kerya ledeyipe vi yaver Romensa ano yaver rashtre thay mukenay-bikinenay Romane pasoshya thay yaver lila kolen manglape sine te del i rashtra. Agyahar mangle te keren vi Romani rashtra kolako anav mangle te den Romanistan.

Asavke tentative kola mangnay te ovel Romengi phuv thay te khelen rashtraki rola sine vi ano yaver thana numay asavko nareyalnuno mangipe nikana na reyalizisalo.

Janindoy so asavke ideye nashti pheryona, edeya var o Roma, mangle te pinjaryon sar themune ano rashtre kote jivdinena thay odoleske vi kerenay plani sar te theren asavki yekhutni organizaciya koya ka arakhol sa e Romange niyama. Vash asavki organizaciya manglape sine bari buti thay godyaver manusha kola ka phiraven asavki organizaciya.

May anglal o Roma intelektualsya mangena kotar olenge rashtre te formirinyon Romane amalipya kola ka keren buti vash Romengi emancipaciya thay yekhe dromeya te garaven piri kultura. Asavke amalipyenge putaripaya ka halyolaype kola rashtre dena Romenge niyam thay kotar amalipengo formiripe te organizinyon o Roma ko lokaluno niveli.

Na sine loko te rode diso so na therde o Roma.Te rode asavko diso khuvelay ani politika thay khonik na mangelay yaver politika odolesta so therde o rashtre. Ka muthava yekh misal sar rodisalo Romano amalipe ko Prizren- Kosova ko bersh 1969.

Akale bersheste o Prizren – Kosova sine tali edeyavaruni Yugoslaviya thay ano edeya samay thagarinelay o Sosiyalizmi ko qekat e Komunistikana partiyaha.

Przreneske trin anglune Romane intelektualya: Nusret Seharsoyi-prof Albanikani qhib, Ibrahim Elshani-prof. pedagog, Shaban Berisha-yuristi, ko bersh 1969, rodena kotar Prizreneski Komuna yekh kedipe vash te putaren Romano amalipe kote ka garavyol i Romani kultura thay tradiciya. Sar muthavena akala trin intelektualya, talo astali kote phiravdilo o vakaripe thovdile mikrofonya thay snimisalo o vakaripa.

Akava muthavela kobar sine phare te rode diso ano odova vakti thay kobar manglaype te gandine anglo vakaripa.

Akale bershete putardilo o Amalipe D. Aslano ano Prizren thay asavke amalipya putardile vi ano yaver thana e Yugoslaviyake kola kerenay aktivitetya ko lokaluno niveli numay kerenay vi ledeyipe ko Nacionaluno niveli (ledeyipe yaver republikensa kola sine phandle ani Yugoslaviya).

Sar kerdilo organizipe mashkar akala amalipya, edeya var rodisalo vi Romengo organizipe ko Internacionaluno niveli thay kotar Iniciyativa e Slobodan Berberskeski - Rom kotar Yugoslaviya, orgnizinelape Internacionaluno kedipe ko London ko 08-12 April 1971. bershete thay ano akava angluno Romano Kongresi lele kotor o delegatya andar 14 rashtre thay ol si: Qeho-Slovakiya, Yugoslaviya, Romaniya, Bulgariya, Hungariya (émigré), Fransiya, Germaniya, Espaniya, Britaniya, ARU(USA), Indiya, Irska, Switzerland, Belgiya ( Grattan Pakson).

 

Ano akava angluno Internacionaluno Romengo Kongresi kolesko anglalbershutno anavisalo o Slobodan Berberski, andile semne pratsava, disave olenda si:

•8. April te ovol Romano Themesko dive

•Romani himna te ovel i gili Gelem Gelem

•Romano Bayrako – Flago (duy kolorya, qarboya-haryali thay boldi-qivit thay ko mashkar o trkalo lolo.

•Niyekh Romano diyalekti nani po shukar e yaveresta – sa o Roma si phrala

•Te ovel ledeyipe mashkar Roma thay Indiya…

•Sa o anava sar: Gypsi, Cigan, Majup, Gitan Zigoyner ty. anavkerdile sar teleperavutne thay themesko anav te akharyol, odova qaquno, Roma…

Formrisale panj komisiye kola ka keren buti ano akala krangorya:

•Sociyalune puqipa

•Siklovipa

•Marebake jungalipya (Holokaust)

•Romani qhib

•Kultura

 

Palo akava angluno Intenacionaluno Romano Kongresi ji adive adikardile ohto asavke kongresya thay kotar sa zumavipe kova kerdilo mashkar Romane delegatya thay o ledeyipe e Mashkarthemutne Organizaciyensa, o Roma na resle odova niveli organizipasko ano sa Sumnal.

(Upruno tasviri si kotar duyto IRU kongresi kote o Yul Briner anavkerdilo sar sekretari).

Vash Romane Kongresyengo butikeripe, pratsava thay phandipe e Mashkarthenutne Organizaciyenca po buhle hraminde o Dr. Rayko Juriq (“Seoba Roma”) thay o Jean-Pierre Liegeois ani pustik” O Roma ani Evropa”.

Kana dikha sa akava anglo amare yakha, dikhyol so, vi te sine o Mashkarthemutne Organizaciya ko lila garantinde e Romengo arakhipe thay integripe odova ji adive na kerdilo agyahar sar gandisalo thay hramisalo. Akava dikhilo kana uli mareba ani purani Yugoslaviya thay kana o NATO (1999) khuvya e Srbiya, edeya var khonik na gandinya so mashkar marebutne riga si vi o Roma kola aqhile mashkar duy yaga thay anglo Mashkarthemutne Organizaciyenge yakha ulo e Romengo Eksodus. Akate dikhilo so o IRU na therya nisavi funksiya vash te aqhavol akava Eksodus thay agyahar dikhilo kobar sine Mashkarthemutne Organizaciye interesime vash Roma.

Akana avela puqipa, soske keryona akala Romane Organizaciye kola na therena nisavi pratsavuni funksiya?

Ani Evropa jivdinela 12-15 miliyonya Roma thay akava gindo si po baro e disave rashtenada kola si jene ani EU thay janindoy so o Roma jivdinena ano sa akala EU rashtre, soske te na ovol vi e Romengi pratsavuni funksiya ani EU.

Sakoya rashtra koya si jeno ani EU ano pere referatya garavela e Romenge reyalune problemya thay o najanglaripe e problemyengo mukhela e Romen ani phari situaciya. O Roma mutavyona so namangena te keren buti, qorena, si asociyalune jene ty. Numay, na muthavena soske si akaya situaciya agyahar thay kobar si qaqipe ano odova referati. ɪ

Vash te theryol yekh po shukar tasviri vash Roma ano EU edeya var o EU manglape te del dekreti sakola EU rashtrake vash te putaryon Romane ofisya ano pere rashtre. Akala jene kola ka kern buti ano ofis ka keren ledeyipe e rastrake thagaripaya thay ka den ulavdo referati vash odola rashtrake Roma ani EU. Akava kerindoy ka janyol Romengi qaquni situaciya thay ka janyol ko si doshalo vash Romengo integripe vay na-integripe.

 

Copyright @ All Rights Reserved