O ROMA ANI KOSOVA -ANAVA

 

KOSOVAKE ROMA

 

 

ANAVA

 

O Roma ani Kosova, kotar Kosovake yaver thema kola jivdinena ani Kosova, akharyona yaver yaver anavensa, sar misal o Khorhaya-Turkya akharena e Romen: Qingene, Pamuk, Firavun, 72 mileten dishari ( 72 themenda ulavde - avri) , Gabel, Qergar, Qifut/kale (Yevreyi - Bibolde), Karabahtli (Kalebahtake), Esmerkardesh (Kalophral)…

O Albanya akharena e Romen akale anavensa: Majup, Yevg, jip, Qifut, jik o Srbya: Cigan, Qergari, Gabeli, Nomadi, Lutaqi…

Akale anavenda dikha so o Turkya akharena e Romen disave anavensa.Vash disave anava muthavdilo angle…

 

PAMUK

 

O anav Pamuk, akharena odoleske so o Roma kedinde thay panda kedena pamuko vay lelepe pamukova ani Turkiya, numay pakyalpe so vash akava anav shay te ovel panda diso yaver soske o them na lela yekh anav numay odolesta so kerde buti, manglape te ovel diso yaver so si phandlo e themeya vay e themeska tradiciyaha.

Me gandinav so akava anav Pamuk, lele kotar Pomak, them kova jivdinela ani Bulgariya, Makedoniya, Kosova, Moldoviya, Albaniya, Rumuniya… Akava anav lela akava them e Bulgaryenda soske o anav Pomak avela kotar Bulgarikano alav Pomagaq - pumushkarutne, jene kola pumushkarde yaveren ani mareba thay akava them tate so jivdinela ano akala phuvya, olengo avipe phenen so si kotar Kumanya, Turkikano them kova thagarinya ano Balkan ko 11.shelbersh numay kana ale o Osmanliye ol pumushkarde e Osmanliyen thay odoleske vi lele o anav Pomakya kotar alav – Pomagac. Akava them adive si asimilimo thay vakarena e rashtraki qhib kote jivdinena. Akava them ani Kosova akharyola Goranya thay akava kerela me te gandinav so o Roma akharyona akale anaveya soske vi o Roma sine marebutne kola pumushkarde yaveren thay adive si Roma ani Kosova kola akharyona Goranya. Akala Roma si Roma kola na vakarena Romane numay lenape e bara muzikaha ( goqi- surle) thay numay akala muzikantya janena te bashalen ko Goranya Torbeshya – Nashencya, sar akkharyola akava them ano Kosova. Akata te lipara so o alav Goran avela kotar Gora – Brego (vesh) thay akava them jivdinela ani Gora-bregya.

 

FIRAVUN (TURKYA)

 

O anav Firavuni akharena odoleske so gandinena so o Roma avena kotar Egipat thay akava akharena vi sar napakyavutne soske o Firavuni na pakyasalo e Hz. Musaske pakyavipaske.

 

PENJO (TURKYA)

 

O anav Penjo vash Roma shunyum ano gav Mamusha – Kosova, kote siyum vi me biyamo, numay shunyola vi kotar Turkya ano Prizren- Kosova. Akava anav liparyolay sar kana pheneya” more jandeya” deyekaske. Akava shay te ovol jandipe kova garavyola vay diso kova kereya vash te na janyol-halyolpe kotar yavera. Numay vakaryola vash godyaveripe, usharipe. Rodinyum kotar Roma ano Prizren vash akava anav thay shuyum akava muthavipe:

“Ano puranipa o manusha jivdinde e Devleya ani phuv, thay sakana vakarde Oleya. Numay kana o Devel mangla te mukhel o Sumnal thay te ushtel ano Qeri, akharla sakola nasiyata po yekh reperezentanti- Peygamberi ano kedipe vash te ulavol olenge baht ano akava Sumnal. E kedipasko dive e Romengo reprezenti – Peygamberi Hz. Penjo, kova sine but kamlo e Devlesta, ushtela teharin thay nakhela te lol e Romengi baht. Sar nasine ale panda o yaver jene, ajukarla o Hz. Penjo ani yekh rig thay ajukarindoy lelale e lindra. Kana nikyola oleski lindra sare sine lele olenga naciyaki baht numay o Hz. Penjo aqhilo bi bahtako thay oleske dendilo odova so sine aqhilo posluno a odova sine o goqi - muzika. O Hz. Penjo sine holamo pa peste soske suto kana shay te lel sine vi po shukar baht, numay o Devel vakarya olesko e muzika denyale vash te lokyaren e yaver manushengo jivdipe soske o yaver manusha ka keren but buti thay ka oven ashle. Numay, vakarya o Devel e Hz. Penjoske so o Devel ulavya yekh than ano Sumnal vash Peske thay o Roma manglape te phiren thay te roden odova than thay kana arakhna ka jivdinen e Devleya yekhe thane.

Odole divesta o Roma si muzikantya thay phirindoy than po than rodena e Devlesko than ano Sumnal kova ulavya vash peske vash te jivdinen Oleya sar yekhutni nasiya. ”

 

QIFUT

 

O anav Qifut qingarena sar kana qingareya kaleya – kale manusha vay kalebahtake numay Qifut akharena vi odoleske so e Romen phanena e Yahudiyenca - Biboldenca.

 

ESMERKARDESH (TURKYA)

 

O anav Esmerkaredesh phanlola e Kale alaveya numay akana sar Kale Phrala soske kotar religiya sa o mamusha si phrala

 

GABELYA

 

Gabeli thay Qergarya akharyona soske o Roma jivdinena ani qerga numay o anav Gabeli panda siguripaha najanyola numay vakaryola so o Jabel, kotar religiya - Bibliya, sine angluno manush kova jivdinya ani qerga-shatori thay para butyaha paraya peste thay pere nyamo odoleske o manusha kola beshena ano qerge akharyona vi gabelya soske ano yaver qhiba o anav Jabel hraminyola e hrameya G (gabel) thay popale drabaryola sar Jabel.

 

 

 

MAJUP/ JIP

 

Kana ava ko Albanya, edeya var dikha so o Albanya akharena e Romen Majup - Jip so phanena e Romengi buqim kotar Egipat thay agyahar o duy yaver akharipya Yevg thay Qifut phandena e Yahudiyenca - Biboldenca.

 

CIGAN

 

E Srbyengo akaharipe Cigan, phanlola e Grekikana qhibyake alaveya Atcigani kova anav dendilo e Romenge ani Grekiya thay akava anav muthavela so o Roma si Naqalavutne, te na qalavyon. Vi akava anav si phandlo e religiya kana drabare vash Hz. Ademeske duy qhave kote yekh mularla e yavere… Jik o yaver alava sar Nomadi thay Lutaqi si odoleske so o Roma jivdinde Nomaduno jivdipe thay phirena thanesta po than.

 

YAVER THEMYENGE DENDE ANAVA KOTAR ROMA

 

Sar o yaver thema so akharde e Romen yaver yaver anavensa, agyahar vi o Roma akharena e yaver Kosovake themen yaver yaver anavensa, sar misal: e Turkyen akharena Khorhaya thay akale anaveya phenyola so o Turkya, kolen o Roma pinjarena, ale kotar Khorosan - Iran. E Albanyen akharena sar Qhibane thay Gavune soske e Albanyen pinjarena kotar Albaniya thay si jene kola jivdinde ano gava vay o thana sine sar gav kana resle o Roma. Numay sar Qhibanya akharena odoleske so o Albanya si jene kola but vakarena thay si qhibane. Akava anav Qhibane vakarena vi vash jene kola, sar phenena o Roma, therena bari qhib, soske phare si te aqharelen kotar vakaripa. Po shukar te muthava so akava ano adisutno dive akharelpe oratorya, jene kola janena te vakaren, sar kotar shukaripa agyahar vi kotar bishukaripe (kola janena te uqharna o bilaqipa).

 

Sar so o yaver thema so akharena e Romen yaver yaver anavensa agyahar vi o Roma akharena yekhe yavre yaver yaver anavensa. Akava akharipa si but semno soske akale anavenda halyovaya kova Rom kotar si thay sar vakarela, sar misal: ano Prizren o Roma akharyona mashkar peste e mahalensa kote jivdinena sar Terzimahalake Roma, Bajdrahanake Roma, Qytmahalake Roma, Nevi mahalake Roma, Tuzsuzeske Roma, Mamushake Roma ty. thay sa akala Roma vakarena yekh Romani qhib numay olengo aksenti muthavela kote beshena thay sava grupake perena.

Akava misal lelem odoleske so ano sakoya mahala jivdinena o Roma kola si phanle yekhe yavreya thay thanisale anglo but bersha.

But bersha angle, akale mahalenge Roma na prandinyonay yekhe yavreya, numay ko palune samaya lele te himinyon, te pinjaryon thay te prandinyon yekhe yavreya.

Kana manga te jana sar o Roma akharena korkori peste, edeya var manglape hari te dikha kote jivdinena o Roma ani Kosova thay sar akharena peste.

Ani Kosova si 7 regiyonya thay ano sakova regiyoni shay te phena so si Roma kola jivdinena but puranipasta so khonik na adikarla ani pi godi kana o Roma thanisale ano odola thana.

 

1.Ano Prizrenesko regiyoni, gindova jivdinena maybut Roma thay akharena peste Arliye thay Gurbetya - Gabelya.

2.Ano Jakovako Regiyoni, jivdinena o Roma kola akharena peste Gurbetya thay Arliye thay vakarena Gurbetyengo thay Arliyengo diyalekti.

3.Ano Pekyako Regiyoni, o Roma akharena peste Gurbetya thay vakarena Gurbetyengo diyalekti.

4.Ano Gilanako Regiyoni, o Roma akharena peste Arliye thay vakarena Arliyengo diyalekti.

5.Ano Ferizayesko (Urushevacesko) Regioni, o Roma akharena peste Arliye thay Jambazya thay vakarena Arliyengo thay Jambazyengo (gurbetyengo) diyalekti.

6.Ano Prishtinako Regiyoni si himimo numay may but si Arliye.

7.Ano Mitrovicako Regiyoni si Arliye thay Gurbetya.

 

Ano but adisune Regiyonya na arakhlona vekye Roma vay si olengo gindo tikno, sar misal ani Prishtina nani vekye Roma ano Romane mahale vay olengo gindo si but hari e gindosta kola jivdinde angli mareba. Ol si marebake nashutne thay jivdinena ano yaver thana vay ano yaver rashtre.

 

 

Hari po upre liparyem disave anava kolensa akharyona Romenge grupe, numay vash te halyon po shukar, te muthava hari po buhle, so janglarena akala anava.

 

O Arliye akharyona vi Yerliye thay Erliye.

O alav Arli si alav kova vakaryola vash jene kola si lajutne, qaqutne, jene kola na hovavena. O Arliye si jene kola lenape kin-bikinibaha odoleske akala jene manglape te oven pakyavutne vash te theren shukar bikinipe, soske te hovavde e manushen, nashalena pere mushteriyen.

 

O alav Erliya avela kotar Turkikani qhib thay avela e alavesta Er kolako janipe si sa odova so si Rom pi Romani qhib, odova so muthavyem po angle, numay akale anaveya akharyona vi o askerya kola natherena qinya-bari titula numay si jene kola si tali rashtraki kontrola sasavipaha (thanipa, habe, urayipa…). Jik o alav Yerliya, popale avela kotar Turkikani qhib thay janglarela vash thanutne manusha, jene kola na phirena thanesta po than numay si thanutne vay beshena ko yekh than.

 

O Gurbetya akharyona vi Jambazya thay Gabelya. O alav Gurbet si Turkikano alav kova muthavena so akala manusha nani thanutne, si gurbetqiye vay avena yaver thanenda.

Jambazya si jene kola kerena Arlipe - trgovina numay maybut bikinena grasta vay si jambazya kola marenape but vash mol- cena kana kerena arlipe- trgovina. Jik vash anav Gabelya vakaryem po upre numay akala Roma vi te na beshte ano Qerge pale akharyona Gabelya shay odoleske so thanisale palo akala yaver thema ano yekh than.

 

 

ASHKALIYE THAY EGIPQANYA

 

Akana te dikha hari vash Ashkaliye thay Egipqanya kola vi adive si himime e Romensa thay ano adisutne samaye akala trin thema akharyona sar RAE Komuniteti ani Kosova.

Ano Prizrenesko thay Ferizayesko Regiyoni jivdinena o Ashkaliye kola ji angli mareba akharyonay Roma numay akana ulavdile e Romenda phenindoy so ol nani Roma soske na janane Romane. Agyahar ano Jakovako thay Peyako Regioni si Ashkaliye thay Egipqanya kola sine ji angli Kosovaki mareba Roma numay akana ulavdile e Romane themesta thay ko alosaripya deklarasiyona sar Ashkaliye thay Egipqanya. Vash akava ka hramina hari pobut vash te thera yekh po shukar tasviri.

Sar so hraminyem angle, e Romen ani Kosova akharde Majup, Jip thay yaver anavensa vash te mothaven so ol avena e Egipatesta, odoleske e Romen akharena Jipsi pi Anglikani qhib gandipaha so o Roma avena kotar Egipat.

Akava them ani Kosova, kola peste akharena Egipqhanya, najanena Romane. Ol vakarena Albanikane, numay janena so nani Albanya. Ol pakyan so si Koptya, Egipatesko purano them, numay ol najanena ni Koptikane. Janolpe so ol anavdile sar Roma kotar yaver thema agyahar sar anavdile vi o Roma kola muthavenape sar Roma. But jene phanena akava e qhibyake bistaripaha…

Ol vakarena so najanena Romane thay nani Roma numay najanena ni Koptikane numay mangena te oven Koptya thay akate diqhol so si yekh bihalyovipa.

Kana ava ko Ashkaliye, vi ol najanena Romane numay e anaveya phenena so si Ashkanya (Phartya–Ashkanian) them kova thagarinya angli amari epoha ani Persiya thay po buhle. Phartyengo angluno thagaresko anav sine Ashk (kamlipe-asvay) thay palo olesko meripe o them lela o anav Ashkanya. Shukar si te janolpe so o Ashk sine jeno kova perlay e themeske e anaveya Parni kola jivdinde nomaduno jivdipe. Akava alav therla po janipe pi Romani qhib (parno, i, e) kova alav si mamuy e themeske anaveya Kalo.

Akana avela puqipa, sar o Egipqanya kola gindile sar Roma ji adive, ulavenape numay odoleske so najanena Romane?! Agyahar o Ashkaliye sar o Egipqanya najanena Romane numay si Ashkaliye a na Egipqanya thay phenena so si Phartya numay najanena ni Partyengi qhib?!

Asavke qhibyake bistaripaske misala si vi ano yaver thana sar ani Kosova agyahar vi ano yaver thana ano Sumnal, numay akala manusha janena so si Roma thay akharyona sar Albanyune Roma, Srbyune Roma, Turkyune Roma…, kola jivdinde mashkar akala thema thay asimilisale.

Akala thema vi so si asimilime popale himinyona e Romensa thay prandinyona yekhe yavre.

But jene kotar Ashkaliye thay Egipqanya namangena te muthaven so himinyona e Romensa numay me kova therav Ashkaliya dade thay Romanisa daya, janav akava shukar, soske moro nyamo si baro thay asavke himipe si vi ano amaro nyamo vi ano yaver nyame kolen amen pinjara.

 

Ani Kosova jivdinena vi disave yaver Roma kola vakarena Romane thay si Erliye numay akharyona e yaver anavensa sar misal: Lingurya, Korlakya, Paqakya, Balabanya...

O alav Linguri avela kotar Rumunikani qhib kolako janipe si kasht ) jene kola kerena roya, kangla, qare thay yaver tikne khereske idya e kashtesta. Asavke anavensa sakana liparyona akala Roma kana koshnape vay kana mangelape te telepelakaren e manushen.

Kana ava ko anav Korlakya, akava anav akharyola vi sar familiyako anav lagapi - prezime thay najanyola but vash anavesko avipe numay dikyol so vi akava anav vakaryola vash te telepelakare e manushe. Numay janyol so o alav Korlak liparyola ko Devlikanipe/ Mitologiya kova gandinelaype so thagarinela ano pani - Derya .O manusha denay kurbanya e Korlakeske vash te na kerol olenge bilaqipa.

 

Vash Paqakya na janylola but numay janglola so si yekh than – gav ano Iran - Luristan e anaveya Paqak- Pachak. Agyahar janyola so si yekh qar - luludi koya baryola ano Himalaye thay olata keryola drab. But si interesantno so ani Kosova o Paqakya liparyona sar famliyako anav -lagapi sar misal Kuytim Paqak – Romano hramardo thay jurnalisti, jik ano Sumnal si but pinjarde manusha e anaveya Pachak.

 

Kana ava ko anav Balabanya, o Roma kola akharyona Balabanya na janena soske akharyona akale anaveya numay janolpe so but gava ani Turkiya akharyona akale anaveya sar misal ani Edirna – Uzunköprü si gav Balaban thay othe jivdinena mashkar yaver o Pomakya, Mahajerya thay o Roma. Numay kotar historiya jana so o gav lela o anav e rayo Balabanesta, Osmanliyengo komandanti, kova si angluno kova nikisto pere manushensa, ashireteya, kotar Anatoliya ano Balkanya thay thanisale ano Rumeli. Sar o rayo Balaban sine Osmanliyengo Komandanti, najanyola savo phandipe si akava anav e Romensa ani Kosova.

 

Copyright @ All Rights Reserved