O ROMA

 

O ROMA

 

O Roma si them kola arkhlona ano buderi Sumnaleske rashtre. Akale anaveya, akava them, shunyola ano Balkan, Evropa thay ano disave Asiyake thay ano Afrikake rashtre.

Arakhlona vi ano Amerikako thay Australiyako Kontinenti numay janolpe so ano akala thana resle kotar Balkan, Asiya vay Evropa.

O Roma ano but rashtre akharyona vi yaver anavensa kolen ka dikha po tele numay may anglal te dikha so janglarla amenge o alav Roma.

O alav Roma si butipa e alavesko Rom kova therela disave muthavipya - manaye, sar misal: Manush, rom (o mursh kana prandinyola ovela juvlako rom jik i juvli ovela romni), pakyavutno, rom (baro mursh, nani qhavo), Roma (butipa), Roma (themesko anav).

Akava them, akhardo akale anaveya, vakarela Romane, qhib koya si e Romengi daki (dayaki) qhib. Numay, ano but rashtre gandinelpe so disave thema, vi so na akharenpe Roma thay najanena Romane, perena akale themeske, kova vakarela Romane thay akharena peste Roma.

O Roma, ano sa odola rashtre kote arahklona adive, nani thanutne diket ale kotar yaver yaver phuva. Odoleske maybari enigma, sar angle, vi ano 21. shel bersh si o Roma, kote ji adive panda siguripaha nani arakhlilo olengo than kotar buhlardile ano Sumnal.

But jene hraminde vash Roma thay olengo avipe andar Indija, numay akava phanena numay e qhibyaha koya perela ani Indo-Evropaki qhibyengi grupa.

Sar Rom, kova qaqipaha mangela te janel Romengo niklipasko than, nasiyum qalardo akale rodipensa thay gandinav so manglape te kerelpe yekh po buhlo rodlaripa.

Nashti phena so yekh them avela kotar yekh rashtra numay odoleske so ani edeya rashtra si manusha kola si qorole thay jivdinena nomaduno jivdipe.

Ano Sumnal si but thema kola si qorole thay jivdinena nomaduno jivdipe numay jangyolpe so nani Roma.Te dikhlem o jivdipe anglo milya bersha vay podur edeya var ka dikha so ano but thana o manusha jivdinde nomaduno jivdipe. Numay, vi akana, ano but thana panda o manusha jivdinena nomaduno jivdipe kolenge nashti phena so si Roma.

Agyahar nashti phena so o Roma ale kotar Indiya numay odoleske so i Romani qhib perela e Indo-Aryanenga qhibyaka grupake (akaya grupa si yekh krangori e Indo- Iraniyaka qhibyenga grupako koya vi Indo-Iraniyaki qhibyengi grupa si kotor e Indo- Evropake qhibyengi).

Ji adive dendile but teyoriye thay gandipya kola numay lena godyaha vash Romengo iklipe andar Indiya.

Akala neve teyoriye, kola ji adive dendile, niyekh olenda naphenena siguripaya so o Roma ale kotar Indiya. Sare phenen so shay ano marebutne samaya-vakti o Roma mukhle po than thay rodinde than ano yaver Sumnaleske rashtre.

Sar i Romani qhib perela ano Indo - Evropake qhibyenge nyameste, edeya var lolpe e Indiya sar niklipasko than!

Rodindoy sa odola marebe kola ule ji akana, sar la kotar Dravidyengi mareba e Arijensa 2000 bersh angli amari epoha (akaya mareba telyarya buderi 1000 bersha jik nashalde o Dravidya ko bersh 900 ang.am.ep.);

Persiyako thagar Dariya I (516 ang.am.ep.);

Aleksandar Makedonski (327-325 ang.am.ep.);

Arapya (712 am.ep.);

Afganistanesko thagar Mahmut Gazni (998-1030 am.ep); Mongolya (Timurland, 13.-14. sh.bersh am. ep), na mothavena so ani Indiya arakhle them e anaveya Roma thay nikaldelen andar Indiya. Sar so janyola, ni edeya var, a ni adive, ani Indiya nani them e anaveya Roma thay nani niyekh them so vakarela Romani qhib sar daki qhib ani Indiya.

Adive ani Indiya disave nomadya akharyona e “Jipsi” anaveya, numay te dikhlem kana akala nomadya akhardile e jipsi anaveya edeya var ka dikha so akava anav gelo kotar Anglikani qhib ani Indiya palo 1661. bersheste kana e Britaniya khuvela ani Indiya (Mumbai).

Akala nomadyengi may bari grupa ani Indiya, kola akharyona Banjarya, adive rodena vi ol olenge manushikane niyama-hakaye sar so rodena o Roma ani Evropa thay ano yaver Sumnaleske thana. Akava them phenela so si vi ol Roma sar si o Roma ani Evropa thay yaver Sumnaleske thana. O Banjarya kola akharyona e jipsi anaveya na vakarena Romane thay akava phanena odoleya so jivdinena nomaduno jivdipe thay odoleske lele e qhib e themeski kolensa jivdinena. Akava them kova ginelpe kotar 60 miliyonya ani Indiya, vakarindoy so nashalde i qhib jivdindoy nomaduno jivdipe, amare Roma ko Balkan thay Evropa, vakarena so numay vash odova so jivdinde nomaduno jivdipe arakhle i Romani qhib thay akate avela o puqipa, sar garavyola po shukar i qhib?!

Si gandipya so o Banjarya gele ani Indiya kotar Egipat thay so si ol yekh kotor e yahudiyengo kola resle ani Indiya kotar Persiya (Trinkit Hunter > Cultural Groups > Banjara People). Numay akava manglape te rodelpe thay te dudlaryol.

Yekh baro semno puqipa marela amaro shero kana vakaryol so o Roma mukhle e Indiya kotar marebe thay buhlile ano yaver Sumnaleske thana, edeya var avela o puqipa, soske na nashle o Roma vi ano yaver rashtre pashe Indiyake? Sar misal ji adive na shunyem so si Roma ani Kina, Nepal, Butan, Bangladesh, Shri Lanka... , kola si but po pashe e Indiyake.

Akala neve teyoriyenda yaver, vash Roma vakaryola ano purane legende, ano paramisya, ano religiye, ty. numay niyekh rodlardo nalela akala mothavipya seriyoziteteya thay anena pa godyate disave pratsava kola shay si qaqune numay mukhena but semne puqipa ani godi.Odoleske gandinav so manglape te dikhelpe vi purane vi neve muthavipya vash te anelpe qaquni pratsav.

Ka telyara may anglal te dikha odova so gandinena o rodlarde so si may qaqutno vash te phenelpe so yekh them perela yekha rashtrake themutnenge. Ano amaro misal sa o rodlarde gandinen so e Romengi qhib si pashe e Indiyaka qhibyaha (Sanskriteya) koya perela ani Indo-Evropaki grupa e qhibyengi thay odoleske anena pratsav so o Roma ale kotar Indiya.

Me sar Rom, numay pakyav so vi yaver Roma a vi o gaje, kola si interesime vash akaya problematika, mangena te janen: Kotar avela akava anav Indo-Evropake qhiba, ko vakarela akala qhibyenca thay kotar telyardile akala qhiba? Odoleske amen may anglal ka dikha akava puqipa napal te dikha yaver muthavipya.

 

Copyright @ All Rights Reserved