ROMENGO EKSODUS

ROMENGO EKSODUS

 

Rodindoy Romengo kherthan, panda na reslem te arakha yekh rashtra kote jivdinde o Roma pere anaveya.

But rodlarde vakarena so e Romengo kherthan si ani Indiya thay e rastrako anav phenena so si Kanauj.

Ani akaya rashtra sar muthavena o rodlarde o Roma sine baravale thay bare kin-bikinde – arliye. O rodlarde kana vakaren so si ol Roma kola jivdinde ano Kanauj, ol numay gandinen, soske them e anaveya Rom nasine ano Kanauj. Agyahar vakarena so anglune Romengo niklipe kotar Indiya- Kanauj ulo ko bersh 420 thay akala si anglune 12000 milye Roma kola thanisale ani Persiya. Numay, akala muzikantya, vash kolenge vakaryola, na akharyona Roma. Ol na akharyona Roma ni ani Persiya numay akharyona Lurya thay o Lurya na vakarena peske so si Roma.

O Lurya si qorolo them kola jivdinde ano qerge-sahre thay kerde sasave butya vash te aqhon jivde numay ol nani Roma, ol si sar but yaver Indiyake vay Persiyake telune, qorole, kaste kola jivdinena nomaduno jivdipe agyahar sar jivdinde o Roma.

Sa o anava, kola o rodlarde rodindoy e Romengi buqim-khertan dikhle pashe e Romensa, si o anava kola dendile yekhe themeske numay odola thema korkore na akharyona Roma vay ol na phenena peske so si Roma. Odoleske na ka aqhova but ano asavke anava numay ka dikha o anava kola o yavera dende Romenge thay kote o Roma korkore phenena so si Roma. Agyahar kerindoy shay ka arakha e Romengo eksodus kotar thay vash soske ulo.

Sar dikhol o anava kolen dende o gaje e Romenge thay o Roma korkore akharena peste Roma si akala:

May anglal liparyola o anav Athcinganoi, kolesta nikyona o yaver anava sar Zingare, Tsiganes, Zigeuner, Cigani…

O anav ”Athciganoi”, sar dikhyol si odova anav kova maybut qhivya e gajen te na kamen e Romen.

O anav ”Athcinganoi” avela kotar Grkikano alav thay o janipe si ”naqalavutne”, jene kola namanglape te qalavyon. Akava anav lelilo kotar Bibliya thay nakhavdilo pi Grkinani qhib, pakyandoy so ani Bibliya vakarolpe vash Romengo angluno manush o Kain, kova armandendilo e dadesta e Hz. Ademesta thay e Devlesta.

Sar muthavyola ani Bibliya, o Hz. Ademi kova si angluno manush ano Sumnal thay oleski Romni e Hava, koya si angluni juvli ano Sumnal, biyande anglune qhave ano Sumnal koleske dende o anav Kayin. Numay, kotar religiya siklova vi so o Kayin biyasalo para phenyaha Lubud (Lübüz) thay agyahar biyanyonay po duy – binakya, yekh qhay yekh qhavo. O duyto qhavo biyasalo o Abel thay oleski phen Iklima. O Kayin sine phuvbutikerdutno jik o Abel sine jivutnodikhutno-janvaryadikhutno. Kana alo o dive te prandinyon o Hz. Ademi vakarya so o Kayin manglape te prandinyol e phenyaha koya biyasali e Abeleya thay o Abeli e phenyaha koya biyasali e Kayineya. Akate o Kayin mamuyisalo vakarindoy so: ”o Devel ole olaya ko yekh vogi kerya thay oy manglape te ovol oleski Romni”, numay yekh yaver sebepi vash mamuyipe sine so oleya biyandi e phen sine po laqi okola phenyata. Vash te janyol e Devlesko mangipe, manglaype te den kurbani e Devleske.

Kana dende kurbani e Devleske, o Devel kerya kabuli e Abelesko kurbani kova sine jivutnodikhutno jik e Kayinesko na kerya. Vash te lol o Kayin para biyama phenya mularla e Abele thay agyahar ulo armanduno e Devlesta thay paldisalo odole thanesta. Numay o Devel na mukhla khonike te mularol e Kayine thay Vakarya te na qalavyol thay odoleske lela vi o anav naqalavutno thay o jene kola biyasale kotar Kayini thay oleske qhave akharyona naqalavutne. Akatar aqhilo o anav Athcinganoi thay akale anaveya akhardile o Roma kola vakarena so si Roma. But si interesantno so akava Kayinesko them si anglune kola pile alkoholi, bashalde muzika, kerde buti sar kovaqya, lelepe magiyenca, dikhle o avutnipe-fali, janvaryenge dreserya, anglune si kola kerde putya-kipya kolen kerde vash te gandinen ko pere papya (numay akava olengo gandipe irisalo ko yaver pakyabe), thay si aglune kola jivdinde ano qerge-cahre agyahar sar kerena vay kerde o Roma.

Te pakyasalope sa akale muthavipaske, akate dikyol so kotar religiya akava sine angluno eksodus e anglune Romesko.

O Manushipa butlarindoy o jene lele te roden yaver thana thay sar sine edeya var i phuv yekh, nasine pani mashkar, e Kayinesko them hulena tele thay polok polok nikyona ano yaver phuva thay sakana sine ano eksodus.

Akava anav Athcinganoi ko nevo samay (14. sh.b.) purmislo e anaveya Jipsi (Gypsy) thay akana popale vash armandune thay paldimo them e Ham-eske (Khameske) soyesta kola vi te akhardile akale anaveya o Roma vakarde sakana so si Roma. Akava anav Gypsy ko yaver yaver thema akharyola sar Gitans- Fransa, Gitanos- Shpaniya, Gypsies – Engleska, Giftos – Grqka ty.

Sar e Romengo eksodus na hraminsalo angle kana sine butpakyavipya, adive na janyola olengo sebepi, numay janyol so ko 12,13,14 sh.br. kana arakhlona marshkar Hristiyanya thay Muslimanya, edeya var nikyona akala armandipe vash kole vakaryem angle thay polok polok hramisalo o eksodus vash te na bistayol thay vash te janglaryon avutne generaciye. Khuvindoy o Roma ano yaver yaver rashtre, o thanutne rundepe so si o Roma qora, hovanve, melale, magiqarya ty. ayeka so sar i khangeri agyahar vi e rashtrengo thagaripa anena pratsava te palden e Romen olenga rashtrata.

May anglal e khangeri na mukhla e thanutnen te khuven ano kontakti e Romensa vakarindoy so o Athciganoi - Gypsy- Roma therena kontakti e bengeya thay odoleske si bezeh te there kontakti e Romensa.

O thagaripya anena pratsava e rashtrake niveleste krisindoy olen so lenape magiyaha, qhavengo qoripa, mularipya, Turkiyenge shpiyunya ty. thay agyahar paldena e Romen pere rashtrenda. Disave asavke pratsava diqhona agyahar:

Ko bersha: 1449, 1496, 1497, 1498, anlola dekreti te paldinyon kotar Germaniyki phuv.

Ko bersh 1500 o car Maksimiliyan 1 (Augsburg) mangla popale te duryon o Roma kotar Germaniya thay, nasine toleransiya, shay te mularyon kote araklona.

Asavko eksodus telyarya bershensa thay sakova yaver Thagar vay Cari anelay dekreti vash olengo paldipe vay olengo umlavipe.

Vi ano yave rashtre e Romen kolen arakhle andro rashtrake samantre umlavenay sar ko misal ani Qekoslovakiya ko 17. sh. br. e Romen umlavde ko samantrako lugipe sar misali vash odola Roma kola ka khuvena ani Qekhoslovakiya.

Vi ani Frasiya anena asavke dekretya vash e Romengo paldipe vay phandipe, sar misal ko bersh 1504 (Louis Vll), anela dekreti vash te paldinyon te araklile ani oleski rashtra.

Ko bersh 1510, o baro turvinipe-savet anela dekreti vash te paldinyon vay te umlavyon odola kola araklona ano olengi rashtra. Asavke dekretya andile but var, jik ko 19. shelbersh anyona vi yaver yaver phandipaske pharipya.

Ani Holandiya, ano may semne thana sine plakate e umlavde Romengo sar misali vash odola kola mangena te khuven ani rashtra.

E Shpaniyako cari o Karlo V. (04.04.1525) anela dekreti vash te mukhen o Roma o than vash 2 dive.

Ko bersh 1533 anena po phare pratsava thay akana e Romenda shay te len sa so theren, te marenle thay te tharenlen e sastrenensa. Numay ko agor e 17. sh.br. thay ko telyaripe e 18. sh. br. organizinyola vi shikaripe-lov-sarodipe vash Roma kote lena kotor sar i policiya agyahar vi phirutne thay jene ko grasta vash te mularen e Romen.

Ani Shvetska ko bersh 1560 may anglal o biskupi Laurenius Petri na mukhela pere rashayen te bolden vay te parunen e Romen, napal ko bersh 1637 e thagareske dekreteya manglola te paldinyon sa o Roma andar Shvetska, numay odola kola aqhona shay te mularyon. Asavke pratsave anyona vi ko 18. thay ko 19. sh.br. thay na sine mukhlo e Romenge te khuven ani Shvetska ji ko bersh 1954.

Ani Norveshka o kanuni vash Roma kova andilo ko bersh 1687 kotar thagar Kristiyan V. sine pi funksiya sa jik ko bersh 1843. Ano akava kanuni sine mukhlo te paldinyon o Roma jik olenge sherutne te mularyon.

Ani Danimarka o thagar Kristiyan lll. ko bersh 1535 mangela sa o Roma kola si ani Danimarkaki phuv te mukhen i Danmarka. Asavko pratsav anyola vi ko besha: 1555, 1561, 1570 thay 1574.

O Roma kola araklile palo akava dekreti astardile thay qhivdile te keren buti zoreya.

Agyahar ko bersh 1589 anyola dekreti vash te mularyol e Romengo sherutno, te astardilo, jik oleski grupa te paldinyon avri Danimarka. Odola kola namangena te mukhen i phuv shay te mularyon. Asavko dekreti anyola vi ko bersha 1615 thay 1643. Jik ko bersh 1683 namukhlola e beroske- brodeske kapetanyenge te phiraven e Romen.

Akala kanunya sine ko phiravipe ji ko bersh 1708 kote akale bershete e mularipaski jezaya purminyola e paldipaya kotar rashtra.

Agyahar vi ani Shvaysariya anyona dekretya vash te paldinyon o Roma ko bersha 1580, 1646, thay 1727. Asavke dekretya sine sar odola kola liparyem po upre thay agyahar shay te lipara panda but misalya kotar but rashte kola kerdile upral Roma.

May nevo eksodus e Romengo ulo pali mareba ani Kosova ko 1999. bersheste. Akava eksodus ulo ano yakha e demokratikane themengo thay pobut e 100.000 Roma paldisale e Kosovata thay olenge khera thabile numay odoleske so sine Roma gandipaya so pumushkarde e Srbyen agyahar sar gandinde o yaver thema vi angle so si o Roma Osmanliyenge shpiyunya.

 

Copyright @ All Rights Reserved