Services

ROMANO BAYRAKO / STYAGO

SELAHETIN KRUEZI &

SIKAVIPE DERS LECTURE PREDAVANJE FOREDRAG LIGJËRIM

ENGLISH

 

Lecture on Roma :

Who are the Roma?

- Origin?

- Exodus?

- Holocaust

- Organization

- Roma folklore

- Culture

- Romani language

- Dialects

- Standard Romani language

- Roma yesterday, today, tomorrow, etc. ..

TÜRKCE

 

Romlar hakinda ders

- Romlar kimdir?

- Oricin

- Exsodus-göc

- Holokost

- Soykirim

- Organizasyon

- Romlar folkloru

- Kültür - Romlar dili

- Lehçeler - Standart Rom dili

- Romlar dün, bugün, yarın, vs.

SHQIP

 

Ligjeratë mbi romët:

Kush janë Romët?

- Origjina?

- Eksodi?

- Holokausti

-Organizimi

- Folklori Rom

- Kultura

- Gjuha Rome

- Dialekte

- Gjuha Standard Rome

-Romët dje , sot, nesër, tj.

 

ROMANE

 

Sikavipe vash Roma:

 

- Koy o Roma?

- Buqim - orojina

- Ekzodus

- Holokaust

- Organizipe

- Folklori - kultura

- Romani qhib - diyalektya

- Standardimi Romani qhib

-O Roma ij, adive tahara ty.

 

DANSK

 

Foredrag om Romaer:

Hvem er romaer? 

- Origine 

- Eksodus

- Holocaust 

- Organisering  

- Roma folklore

- Kultur  - Romani  dialekter 

- Standard romani 

- Romaer i går, i dag, i morgen og mm.   

SRPSKI

 

Predavanje o Romima :

Ko su Romi?

- Porijeklo ?

- Egzodus?

- Holokaust

- Organiziranje

- Folklor Roma

- Kultura

- Romski jezik

- Dijalekti

- Standardni Romski jezik

- Romi juce,danas, sutra, itd..

Copyright @ All Rights Reserved